Regulamin portalu internetowego PolskaPraca.pl

Regulamin portalu internetowego PolskaPraca.pl

Regulmin – Postanowienia ogólne

Prosimy uważnie przeczytać ten Regulamin w momencie rozpoczęcia korzystania z portalu z ofertami pracy PolskaPraca.pl.

Serwis PolskaPraca.pl prowadzi usługi wyłącznie droga elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku łącznie ze wszystkimi późniejszymi zmianami i został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami). Określa on warunki i zasady korzystania z portalu PolskaPraca.pl. Znajdziecie tu Państwo również informacje na temat rodzaju i zakresu usług prowadzonych przez nasz serwis.

Regulamin ten określa wzajemne prawa i obowiązki stron i obowiązuje jednakowo wszystkich użytkowników PolskaPraca.pl z siedzibą we Wrocławiu. Rozpoczęcie korzystania z PolskaPraca.pl jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu oraz warunków jakie musicie Państwo spełnić w celu korzystania z niego.

 1. Definicja Pojęć użytych w niniejszym regulaminie:

 • Regulamin – oznacza „ Regulamin Portalu PolskaPraca.pl ‘’
 • Serwis – domena waszapraca.pl wraz z całą treścią i mediami
 • Usługodawca – serwis Polskapraca.pl z siedzibą we Wrocławiu
 • Usługi – wszystkie rodzaje usług świadczonych przez serwis Polskapraca.pl
 • Użytkownik – kazda osoba korzystająca z serwisu Polskapraca.pl
 • Pracodawca/Firma – przedsiębiorca ( osoba prawna lub fizyczna ), korzystający z Serwisu w celach rekrutacyjnych lub w celach reklamowych
 • Kandydat – osoba fizyczna, korzystająca z Serwisu Polskapraca.pl w celu uzyskania kontaktu z potencjalnym pracodawcą.
 1. Termin rozpoczęcia i zakończenie świadczenia usług:

 • Rozpoczęcie świadczenia usług przez Usługodawcę następuje w momencie rozpoczęcia przez Użytkownika korzystania z niej z zastrzeżeniem, że w przypadku korzystania z Usługi płatnej świadczenie rozpoczyna się z chwilą uiszczenia opłaty przypisanej do danej usługi
 • Użytkownik samodzielnie wybiera rodzaj usług, z których chce korzystać i umowy na nie zawierane są niezależnie od siebie
 • Zakończenie świadczenia usług i rozwiązanie umowy o ich świadczenie następuje w momencie zakończenia korzystania z nich
 • Umowa Usług płatnych zawierana jest na okres, na jaki Użytkownik opłacił Usługę i wygasa w chwili upłynięcia tego okresu.

Regulamin – Rodzaje i zakres świadczonych usług

 1. Usługi Serwisu na rzecz Użytkowników:

 • Usługa dostępu do informacji związanych z rynkiem pracy, oraz do innych ogólnych wiadomości jak również do mediów ogólnie dostępnych w Serwisie
 • Usługa dostępu do ofert pracy zamieszczonych na Polskapraca.pl. Dotyczy to ich wyszukiwania, sortowania oraz wykorzystywania innych ogólnie dostępnych funkcji
 • Usługa dostępu do katalogu Pracodawców, którzy umieścili swoje informacje w Serwisie
 1. Usługi Serwisu na rzecz Pracodawców:

 • Publikowanie w Serwisie ofert pracy, zredagowanych i zamieszczonych przez Pracodawcę przy wykorzystaniu Panelu Klienta Konta Użytkownika
 • Zamieszczanie ogłoszeń o pracy przez Administratora na prośbę Pracodawcy z zastrzeżeniem, że Usługa ta jest wykonywana wyłącznie za wyraźną zgodą zleceniodawcy oraz po zaakceptowaniu wszystkich treści, załączników i mediów do tego celu wykorzystanych
 • Umożliwienie umieszczenia informacji o Pracodawcy jak prezentacja Firmy, logo, adres witryny www
 • Umieszczenie powyższych danych w Katalogu Pracodawców w Serwisie
 • Udostępnienie możliwości pozyskiwania aplikacji o pracę od Kandydatów. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w aplikacjach o pracę wysłanych do Pracodawców przez Kandydatów
 • Umożliwienie zamieszczania reklam promujących Pracodawcę po uprzednim uzgodnieniu ich warunków z Serwisem
 1. Usługi Serwisu na rzecz Kandydatów:

 • Umożliwienie Kandydatom możliwości przeglądania przeglądania ofert pracy, ich sortowania, polecenia innym Użytkownikom
 • Możliwość aplikowania na stanowiska pracy, których zamieszczone ogłoszenia dotyczą. Aplikacja zostanie przesłana do Pracodawcy, na zlecenie którego oferta pracy została opublikowana w Serwisie. Do aplikacji zostaną dołączone informacje załączone przez kandydata jak CV, list motywacyjny bądź inne dodatkowe informacje
 • Umożliwienie zamieszczenia CV w formie dostępnej w Serwisie w celu udostępnienia go uprawnionym Użytkownikom Pracodawcom w celach rekrutacyjnych
 • Usługa Subskrypcji ofert pracy z wyborem konkretnych kategorii pracy według uznania Kandydata. Subskrybent będzie cyklicznie informowany o nowych ofertach pracy, którymi może być zainteresowany

Regulamin – Warunki Świadczenia Usług

 1. Techniczne warunki korzystania z Usług

 • Posiadanie urządzenia umożliwiającego dostęp do internetu – wszystkie usługi Serwisu są prowadzone wyłącznie w formie elektronicznej
 • Posiadanie zainstalowanej na danym urządzeniu przeglądarki internetowej Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox lub innej kompatybilnej
 • Włączenia w przeglądarce internetowej funkcji akceptowania używania przez nią plików Cookies. W przypadku wyłączenia tej funkcji może uniemożliwiać korzystanie z Serwisu lub utrudniać dostęp do niektórych Usług
 • W przypadku wielu Usług dostępnych w Serwisie wymagane jest posiadanie konta poczty elektronicznej Email
 1. Formalne Warunki korzystania z Usług

 • Część Usług oferowanych przez Serwis wymaga posiadania przez Użytkownika konta
 • W zależności od rodzaju Użytkownika wymagane jest posiadanie konta Pracodawcy lub Kandydata
 • Utworzenie konta w Serwisie jest bezpłatne
 • W momencie rejestracji konta, Użytkownik zobowiązany jest jednocześnie zaakceptować warunki niniejszego Regulaminu
 1. Zaprzestanie korzystania z Usług i likwidacja konta

 • W dowolnej chwili Użytkownik może zażądać usunięcia jego konta w Serwisie poprzez wysłanie wniosku na Email: biuro@polskapraca.pl . Wniosek o zlikwidowanie konta w Serwisie musi zostać wysłany z adresu poczty elektronicznej Email, który jest powiązany z danym kontem
 • Wniosek o usunięcie konta i jego realizacja wiąże się z usunięciem wszystkich danych Użytkownika powiązanych z tym kontem i jest równoznaczne z rezygnacją z tej części Usług Serwisu, do których niezbędne jest posiadanie konta
 • Konto Użytkownika usuwane jest niezwłocznie po otrzymaniu takiego żądania w przypadku, gdy Użytkownik nie korzysta z Usług płatnych. W przypadku Usług płatnych niezwłocznie po zakończeniu okresu na jakie te Usługi zostały wykupione.

Regulamin – Formy i Zasady Świadczenia Usług w Serwisie

 1. Typy Usług świadczonych przez Serwis
 • Usługi Nieodpłatne
 • Usługi Płatne. W przypadku tego typu usługi Użytkownik może zapoznać się z jej ceną przed podjęciem decyzji o jej wyborze.
 1. Zasady Umieszczania Ofert Pracy w Serwisie

 • Pracodawca zamieszcza ofertę pracy wykorzystując formularz dostępny do tego celu w Serwisie
 • W przypadku ogłoszeń płatnych publikacja ogłoszenia następuje po uiszczeniu stosownej opłaty
 • Ostateczna decyzja o umieszczeniu ogłoszenia w Serwisie należy do Usługodawcy
 • W sytuacji, gdy Administrator podjął decyzję o odmowie zamieszczenia ogłoszenia ewentualna opłata uiszczona przez Użytkownika podlega zwrotowi
 • Usługodawca może wstrzymać publikację ogłoszenia do momentu zweryfikowania Pracodawcy na podstawie dostarczonych dokumentów
 • Usługodawca może dokonywać modyfikację treści ogłoszenia dla zapewnienia jej zgodności z prawem, niniejszym Regulaminem oraz w przypadku, gdy w skutek nieodpowiedniego ustawienia jego parametrów mogło by ono wprowadzać w błąd Kandydatów
 • W związku z parametrami technicznymi systemu obsługującemu Serwis Usługodawca nie może zagwarantować oryginalnego układu grafiki ogłoszenia jak i parametrów dołączanych plików medialnych
 1. Zapewnienie ciągłości świadczenia Usług w Serwisie

 • Usługodawca dokłada wszelkich możliwych starań dla zapewnienia ciągłości działania Serwisu
 • W przypadku przerwy w funkcjonowaniu Serwisu spowodowanego koniecznościa wykonania prac konserwacyjnych, awarii oraz innych od nas niezależnych przyczyn, a trwającej więcej niż 12 godzin wszystkie ogłoszenia zostaną odpowiednio przedłużone
 1. Ograniczenia w korzystaniu z Usług Serwisu

 • Usługodawca może czasowo lub w całości zablokować konto Użytkownika w Serwisie w przypadku postępowania niezgodnego z niniejszym Regulaminem
 • Usługodawca może czasowo lub w całości zablokować konto Użytkownika w Serwisie w przypadku naruszania obowiązujących norm prawnych w umieszczanych ogłoszeniach
 • Usługodawca może czasowo lub w całości zablokować konto Użytkownika w Serwisie w przypadku naruszania praw własności intelektualnej osób trzecich
 • Usługodawca może czasowo lub w całości zablokować konto Użytkownika w Serwisie w przypadku naruszania zasad dobrych obyczajów
 • Zabrania się publikacji informacji handlowych oraz oferowania jakichkolwiek usług nie będacych ofertami pracy. W przypadku stwierdzenia, że zamieszczone ogłoszenie nie spełnia warunków oferty pracy zostanie ono usunięte przez Administratora

5.Reklamacje i zasady ich rozpatrywania

 • Użytkownik może złożyć reklamację na świadczone usługi w dowolnej formie pisemnej, w szczególności w formie poczty elektronicznej wysyłając ja na adres Email: biuro@polskapraca..pl
 • Usługodawca odpowie na złożoną reklamację w terminie do 7 dni od jej otrzymania

Regulamin – Przetwarzanie danych osobowych

 • W związku z charakterem Usług Serwisu Usługodawca gromadzi i przetwarza dane osobowe
 • Administratorem danych osobowych jest Usługodawca i przetwarzane są one w ramach usług objętych umowami o ich świadczenie
 • Podanie danych osobowych jest w przypadku każdej z usług oferowanych przez Usługodawcę dobrowolne, jednakże w przypadku niektórych Usług niepodanie odpowiednich danych osobowych może ograniczyć dostęp do Usługi lub nawet uniemożliwić całkowicie
 • W zależności od typu Usługi Usługodawca może przetwarzać następujące dane Kandydatów: imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, adres zameldowania, adres do korespondencji, numery telefonów, adres poczty Email, zawód, informacje o kwalifikacjach, informacje o wykształceniu, informacje o doświadczeniu zawodowym, informacje o odbytych szkoleniach, informacje o rodzaju poszukiwanej pracy, informacje o obecnym i poprzednich miejscach pracy
 • Kandydat w momencie wprowadzenia danych osobowychwyraża zgodę na ich przetwarzanie i udostępnianie Pracodawcom w celach rekrutacyjnych
 • Usługodawca może przetwarzać dane osobowe w celach marketingowych
 • Kandydat w dowolnym czasie ma prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych, prawo do ich poprawiania oraz wystąpienia do Usługodawcy z prośbą o zaprzestanie ich przetwarzania
 • Usługodawca dokłada wszelkich możliwych starań w celu zachowania bezpieczeństwa danych osobowych. Wszystkie wprowadzane Dane osobowe Użytkownika, jak również proces logowania się do Serwisu są realizowane za pomocą bezpiecznego kodowanego protokołu SSL w celu zapewnienia ich ochrony w trakcie transmisji w sieci Internetu.
 • prosimy również o zapoznanie się z Polityką Prywatności PolskaPraca.pl

Regulamin – Odpowiedzialność i Postanowienia Końcowe

 • Usługodawca odpowiada wobec Usługobiorców wyłącznie za szkody wynikające z winy umyślnej
 • We wszystkich kwestiach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawne
 • Regulamin może zostać zmieniony przez Usługodawcę. W przypadku jego zmiany Administrator Serwisu zamieści stosowną do tego informację w Serwisie. 

Polityka Prywatności Portalu PolskaPraca.pl - Kliknij Tutaj