Praca w Portugalii

25.09.2019
PolskaPraca.pl

Ogólne informacje o Portugalli:

Portugalia leży w zachodniej części Półwyspu Iberyjskiego i jest najbardziej wysuniętym na zachód krajem w kontynentalnej Europie. Na lądzie – od północy i wschodu – graniczy tylko z Hiszpanią. Portugalia ma długą linię brzegową, która biegnie na zachodzie i południu kraju wzdłuż Oceanu Atlantyckiego. Terytorium Portugalii obejmuje również archipelagi Azorów i Madery, które są autonomicznymi regionami kraju.

Do najważniejszych sektorów portugalskiej gospodarki w 2015 r. należały: handel hurtowy i detaliczny, transport, usługi związane z zakwaterowaniem i usługi gastronomiczne (25,1 %), działalność związana z administracją publiczną, obronnością, edukacją, ochroną zdrowia i pracą społeczną (19,9 %) oraz przemysł (17,3 %).

Główne rynki eksportowe dla portugalskiej gospodarki to Hiszpania, Francja i Niemcy, a importowe – Hiszpania, Niemcy i Francja.

Stolica: Lizbona

Powierzchnia: 92 226 km2

Ludność państwa: 10 374 822 (2015 r.)

Odsetek ludności UE: 2 % (2015 r.)

Produkt krajowy brutto (PKB): 179,379 miliardów EUR (2015 r.)

Język urzędowy: portugalski

Ustrój polityczny: republika półprezydencka

W UE od: 1 stycznia 1986 r.

Liczba posłów w Parlamencie Europejskim: 21

Waluta: Euro. Członek strefy euro od 1 stycznia 1999 r.

Czy należy do strefy Schengen? Tak. Portugalia jest członkiem strefy od 26 marca 1995 r.

Przewodnictwo w Radzie: W latach 1992–2007 Portugalia trzykrotnie sprawowała rotacyjne przewodnictwo w Radzie UE.

Źródło: https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/portugal_pl

 

Podejmowanie pracy w Portugalii:

Obywatele polscy nie muszą ubiegać się o zezwolenie na pracę, aby podjąć legalne zatrudnienie w Portugalii. Mają te same prawa, co pracownicy portugalscy, w szczególności dotyczy to przywilejów związanych z warunkami pracy, płacy i ubezpieczeń społecznych. Obywatele UE i EFTA maja prawo przebywać na terenie Portugalii do 3 miesięcy na podstawie ważnego paszportu lub dowodu osobistego. Aczkolwiek, jeżeli zamierzają przebywać w Portugalii dłużej niż 3 miesiące muszą się zwrócić do lokalnego Oddziału Urzędu ds. Cudzoziemców i Granic (Direcção ou Delegação Regional do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras – SEF) lub Urzędu Miasta (Câmara Municipal – nie wszystkie Urzędy Miast wydają tego typu dokumenty) z wnioskiem o wydanie Karty Pobytu Obywatela Unii Europejskiej (Certificado de Registo) - rejestracja pobytu obywatela UE. Karta jest wydawana na 5 pięć lat lub na przewidywany okres pobytu. Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.sef.pt

Obywatele polscy mogą w pełni korzystać z ofert pracy znajdujących się w dyspozycji urzędów pracy, a także z różnych form szkolenia zawodowego i programów zatrudnienia organizowanych przez Instytut Zatrudnienia i Szkolenia Zawodowego (IEFP) (Instituto de Emprego e Formação Profissional). W tym celu muszą zarejestrować się w lokalnym Centrum Pracy (Centro de Emprego).

Każdy, kto zamierza podjąć zatrudnienie w Portugalii, powinien posiadać numer Identyfikacji Podatkowej (Número de Contribuinte, znany również jako Número de Identificacao Fiscal – NIF). W tym celu należy złożyć podanie wraz z paszportem lub dowodem osobistym i informacją o miejscu zamieszkanie w Portugalii, do Wydziału Finansowego (Repartiçao de Finanças). Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: http://info.portaldasfinancas.gov.pt

Poszukiwanie pracy w Portugalii:

Publiczne służby zatrudnienia w Portugalii – Centra Pracy (Centro de Emprego), działają w ramach Instytutu Zatrudnienia i Szkolenia Zawodowego - Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP). Tworzą sieć 86 centrów (urzędów) pracy. W urzędzie pracy, właściwym ze względu na miejsce pobytu, można się zarejestrować jako osoba poszukująca pracy i zasięgnąć informacji o aktualnych ofertach na terenie całego kraju. Do zarejestrowania się w urzędzie pracy potrzebny jest ważny dokument potwierdzający tożsamość, nie jest wymagana karta pobytu.
W Portugalii nie występują odrębne regulacje prawne w zakresie podejmowania pracy sezonowej przez innych obywateli UE i EFTA. Najwięcej ofert pracy sezonowej występuje w branży hotelarsko-gastronomicznej, handlowej oraz turystycznej w okresie letnim (praca dla kelnerów w barach, restauracjach i obiektach hotelowych – barmanów, pokojówek, sprzedawców, pracowników obiektów gastronomicznych typu fast food, np. McDonalds). Podstawowym wymogiem jest komunikatywna znajomość języka angielskiego. Takie oferty można znaleźć bezpośrednio u pracodawców, zwłaszcza w znanych kurortach na wybrzeżu, jak również na stronach internetowych.

Warunki pracy w Portugalii:

Portugalskie prawo pracy wymaga formy pisemnej umowy o pracę w przypadku umowy na czas określony, na zastępstwo lub wykonanie określonej pracy, w niepełnym wymiarze czasu pracy i telepracę. Tylko umowa na czas nieokreślony nie wymaga zachowania formy pisemnej.

Czas pracy
Tygodniowy wymiar czasu pracy w Portugalii wynosi od 35 do 44 godzin. Ustawowy średni czas pracy to 40-godzin tygodniowo, 8 godzin dziennie. Układy zbiorowe ustanowiły tygodniowy wymiar czasu pracy na 38,9 godziny. Prawo pracy przewiduje w wyjątkowych okolicznościach dodatkowy czas pracy w wysokości 15 minut dziennie na dokończenie rozpoczętej czynności, która nie mogła zostać zakończona w ustawowym czasie pracy. Dzienny czas pracy nie może przekroczyć – 12 godzin, a tygodniowy 60 godzin. Zwykle Portugalczycy pracują w godzinach od 9 do 18. Dodatkowo pracownikom przysługuje godzinna przerwa obiadowa – pomiędzy 12, a 14. W tym czasie absolutnie nie wypada dzwonić w sprawach służbowych. Pracownik nie może pracować nieprzerwanie przez więcej niż 5 godzin.

Urlop wypoczynkowy
Prawo do urlopu jest zagwarantowane w umowie o pracę i nie może być zastąpione dodatkowym wynagrodzeniem.
Pracownikowi zatrudnionemu na cały etat na okres nie krótszy niż 1 rok, przysługują 22 dni robocze płatnego urlopu wypoczynkowego rocznie. Wymiar urlopu może zostać wydłużony do 25 dni, jeżeli usprawiedliwiona absencja pracownika w ciągu roku, za który przysługuje urlop, nie przekracza 3 pełnych lub 6 niepełnych dni pracy.
Prawo do pierwszego urlopu pracownik nabywa po przepracowaniu pełnych sześciu miesięcy pracy i podpisaniu nowej umowy. Wymiar urlopu wynosi 2 dni robocze, za każdy miesiąc określony w umowie, maksymalnie 20 dni roboczych. Również umowy podpisane na okres krótszy niż sześć miesięcy uprawniają pracownika do dwóch dni urlopu za każdy przepracowany pełny miesiąc. Jeżeli po porodzie matka lub dziecko muszą pozostać w szpitalu urlop rodzicielski, na wniosek bez utraty swoich praw pracowniczych.

Wynagrodzenie za pracę
Aktualnie minimalne miesięczne wynagrodzenie brutto wynosi 530 Euro.
Minimalne wynagrodzenie w Portugalii po przeliczeniu według parytetu siły nabywczej (PPS – Purchasing Power Standards), umożliwiającej porównanie życia w poszczególnych krajach, wynosi 685 Euro. Dla porównania – w Polsce minimalne wynagrodzenie brutto wg PPS wynosi – 738 Euro, w Niemczech – 1.441 Euro – najwyższa siła nabywcza spośród krajów Unii Europejskiej).
Generalnie mężczyźni otrzymują wyższe wynagrodzenie niż kobiety. W danych Eurostatu w 2014 r. różnica w wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn w Portugalii wynosiła 14,9%. Średnie miesięczne wynagrodzenie w sferze publicznej wynosiło 1500 Euro, w sferze prywatnej – 1547 Euro.

Źródło: https://eures.praca.gov.pl

Strony z Ofertami Pracy w Rumunii: 

Facebook Twitter