Praca w Luksemburgu

10.08.2019
PolskaPraca.pl

Informacje ogólne o Luksemburgu:

Wielkie Księstwo Luksemburga to kraj śródlądowy położony w Europie Zachodniej. Od zachodu sąsiaduje z Belgią, od południa – z Francją, a od wschodu – z Niemcami. Jest to kraj o najwyższym dochodzie na jednego mieszkańca spośród wszystkich krajów UE, a zarazem jedno z najmniejszych państw w UE. Przeważającą część powierzchni Luksemburga stanowią tereny pagórkowate pokryte lasami.

Do najważniejszych sektorów luksemburskiej gospodarki w 2015 r. należały: przemysł (28,4 %), handel hurtowy i detaliczny, transport, usługi związane z zakwaterowaniem i usługi gastronomiczne (16,6 %) oraz działalność związana z administracją publiczną, obronnością, edukacją, ochroną zdrowia i pracą społeczną (15,6 %).

Główne rynki eksportowe dla luksemburskiej gospodarki to Niemcy, Francja i Belgia, a w przypadku importu – Belgia, Niemcy i Chiny.

Stolica: Luksemburg

Powierzchnia: 2 586 km2

Ludność państwa: 562 958 (2015 r.)

Odsetek ludności UE: 0,1 % (2015 r.)

Produkt krajowy brutto (PKB): 52,112 miliardów EUR (2015 r.)

Język urzędowy: francuski, niemiecki

Ustrój polityczny: monarchia konstytucyjna

W UE od: 1 stycznia 1958 r.

Liczba posłów w Parlamencie Europejskim: 6

Waluta: Euro. Członek strefy euro od 1 stycznia 1999 r.

Czy należy do strefy Schengen? Tak. Luksemburg jest członkiem strefy od 26 marca 1995 r.

Przewodnictwo w Radzie: w latach 1960–2015 Luksemburg sprawował rotacyjną prezydencję w Radzie UE 12 razy.

Źródło: https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/luxembourg_pl

Podejmowanie pracy w Luksemburgu:

Od 1 listopada 2007 r. zniesiony został obowiązek uzyskania przez obywateli Polski i innych 7 krajów UE pozwolenia na pracę na terenie Wielkiego Księstwa Luksemburga. Oznacza to, że obywatele polscy mogą zatrudniać się w Luksemburgu na takich samych warunkach jak obywatele pozostałych krajów UE. Począwszy od roku 2008 wymagane jest zezwolenie na pobyt. Zezwolenia te są ograniczone do określonego sektora działalności. Wszyscy obywatele UE i inne osoby korzystające ze wspólnotowego prawa do swobodnego przemieszczania się, mają prawo do wjazdu na terytorium kraju i do pozostania tam na okres do trzech miesięcy w celu znalezienia pracy, jeżeli posiadają ważny dowód osobisty lub paszport. Jeśli osoby te chcą pozostać na dłużej niż trzy miesiące w Luksemburgu, to muszą być zatrudnione lub prowadzić działalność gospodarczą; lub być zapisane w zatwierdzonej publicznej lub prywatnej instytucji edukacyjnej; lub posiadać wystarczające zasoby, aby nie stanowić obciążenia dla systemu pomocy społecznej i muszą mieć ważne ubezpieczenie zdrowotne. Ponadto, muszą udać się do administracji Communale - urzędu władz lokalnych w miejscu, w którym mieszkają w ciągu trzech miesięcy od przybycia w celu potwierdzenia faktu przebywania na terytorium Luksemburga.

Przedsiębiorcy rozpoczynający jednoosobową działalność gospodarczą w Wielkim Księstwie Luksemburga mają do wyboru zarejestrowanie firmy jako przedsiębiorstwa indywidualnego lub jednoosobowej spółki z o.o.

Poszukiwanie pracy w Luksemburgu:

Obywatele Europejskiego Obszaru Gospodarczego mają wolny dostęp do rządowych służb zatrudnienia w Luksemburgu. Równoznaczny z polskim powiatowym urzędem pracy jest ‘l’Administration de l’Emoloi’. Adres najbliższego biura znajdziesz w książce telefonicznej.

www.editus.lu

W publicznych służbach zatrudnienia: ADEM (Agence pour le Developpement de l'Emploi) [Agencja Rozwoju Zatrudnienia]. Nie trzeba się rejestrować, aby zapoznać się z wykazem wolnych miejsc i uzyskać wszelkie inne informacje.

Ogłoszenia o ofertach pracy można znaleźć w prasie krajowej (Luxemburger Wort, La Voix-sobota wydania), na stronach internetowych dużych firm / agencji zatrudnienia.

Warunki pracy w Luksemburgu:

Rodzaje umów o pracę
Żeby podpisać umowę o pracę, trzeba mieć ukończone 18 lat. Jeżeli masz mniej niż 18 lat, potrzebujesz zgody rodziców lub opiekunów. Pracodawca jest zobowiązany do wręczenia umowy na piśmie przyszłemu pracownikowi nie później niż w dniu rozpoczęcia pracy. Umowy o pracę są wystawiane na czas nieokreślony. Istnieje jednak możliwość wystawienia umowy terminowej. Umowa taka może być zawarta na okres nie przekraczający dwóch lat i tylko dwukrotnie.

Czas pracy
Luksemburskie prawo zezwala na przepracowanie 40 godzin tygodniowo, osiem godzin dziennie. Dzień pracy nie może przekraczać 10 godzin. W uzasadnionych przypadkach może być nieograniczony (nagły wypadek lub pilna praca). Podczas tygodnia godziny pracy są podzielone na pięć dni roboczych, czasami na cztery. Jeżeli pracuje się mniej niż pięć dni w tygodniu, to dzienna ilość godzin do przepracowania może wynosić dziewięć, nawet dziesięć, ale nie więcej. W wyjątkowych przypadkach (poważny wypadek lub nieoczekiwane przybycie pilnej pracy), godziny pracy mogą być wydłużone do 12 godzin. Porozumienia zbiorowe mogą przewidywać skrócenie czasu pracy.

Urlop wypoczynkowy
Wszyscy pracownicy mają prawo do 25 dniowego płatnego urlopu wypoczynkowego w ciągu roku. Okres ten może być dłuższy w przypadku porozumień zbiorowych. Prawo do tego urlopu nabywa się po przepracowaniu trzech miesięcy u jednego pracodawcy. Za każdy przepracowany miesiąc, pracownik ma prawo do 1/12 przysługującego mu urlopu.

Wynagrodzenie za pracę
Podstawowa kwota wynagrodzenia jest wypłacana przez pracodawcę pracownikowi za jego pracę raz w tygodniu lub raz na miesiąc. Pracownik fizyczny otrzymuje swoje wynagrodzenie co najmniej dwa razy w miesiącu, w maksymalnym odstępie 16 dni. Pracownicy sektora prywatnego otrzymują pensje raz w miesiącu.
Niewykwalifikowani pracownicy obydwu płci, w wieku od 18 lat, są upoważnieni do otrzymywania pełnego, ustawowego minimalnego wynagrodzenia. W przypadku pracowników wykwalifikowanych (kwalifikacje zawodowe, kierunkowe doświadczenie), wysokość minimalnego wynagrodzenia wzrasta o 20%. Młodsi pracownicy (15-16 lat) otrzymują 75% ustawowej wysokości minimalnego wynagrodzenia i 80% w wieku 17 lat. Wykwalifikowani pracownicy powyżej 18 roku życia otrzymują 120% ustawowego minimalnego wynagrodzenia.
1 października 2013 r. minimalne wynagrodzenie zapewnione ustawowo dla pracowników niewykwalifikowanych wynosiło 1 922.96 euro dla pracowników niewykwalifikowanych (10,40 euro na godzinę) i 2 307.56 euro dla pracowników wykwalifikowanych (12.49 euro na godzinę). Średnie miesięczne wynagrodzenie w Luksemburgu (w euro): dyrektor fabryki – 7758, specjaliści ds. administracji – 1733, analityk – informatyk – 3323, redaktor naczelny gazety – 3509.

Źródło: https://eures.praca.gov.pl


Strony z ofertami pracy w Luksemburgu: 
 
 
 
Facebook Twitter