Praca w Holandii

10.08.2019
PolskaPraca.pl

Informacje ogólne o Holandii:

Holandia jest krajem nizinnym – niemal jedna czwarta jej terytorium leży na poziomie morza lub poniżej jego poziomu. W wielu regionach tego kraju tereny lądowe chroni się przed zalaniem wodą morską przy pomocy tam i wałów, przy czym w ogóle znaczna część terytorium Holandii to tereny odebrane morzu. Holandia ma długą linię brzegową wzdłuż Morza Północnego, graniczy z Belgią na południu i z Niemcami na wschodzie.

Do najważniejszych sektorów holenderskiej gospodarki w 2015 r. należały: działalność związana z administracją publiczną, obronnością, edukacją, ochroną zdrowia i pracą społeczną (21,8 %), handel hurtowy i detaliczny, transport, usługi związane z zakwaterowaniem i usługi gastronomiczne (21 %) oraz przemysł (15,4 %).

Główne rynki eksportowe dla holenderskiej gospodarki to Niemcy, Belgia i Wielka Brytania, a importowe – Niemcy, Chiny i Belgia.

Stolica: Amsterdam

Powierzchnia: 41 542 km²

Ludność państwa: 16 900 726 (2015 r.)

Odsetek ludności UE: 3,3 % (2015 r.)

Produkt krajowy brutto (PKB): 678,572 miliardów EUR (2015 r.)

Język urzędowy: niderlandzki

Ustrój polityczny: monarchia konstytucyjna

W UE od: 1 stycznia 1958 r.

Liczba posłów w Parlamencie Europejskim: 26

Waluta: Euro. Członek strefy euro od 1 stycznia 1999 r.

Czy należy do strefy Schengen? Tak. Holandia jest członkiem strefy od 26 marca 1995 r.

Przewodnictwo w Radzie: Holandia sprawowała rotacyjne przewodnictwo w Radzie UE 12 razy w okresie pomiędzy 1960 r. a 2016 r.

Źródło: https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/netherlands_pl

Podejmowanie pracy w Holandii:

Decyzją Ministra Spraw Socjalnych i Zatrudnienia Królestwa Niderlandów z 25 kwietnia 2007 r. (Directie Arbeidsmarkt, nr. AM/AMI/07/15161) zniesiony został obowiązek uzyskiwania pozwoleń na pracę dla obywateli Polski, Słowacji, Czech, Słowenii, Litwy, Łotwy, Estonii i Węgier. Powyższa decyzja została wdrożona do niderlandzkiego porządku prawnego poprzez nowelizację Ustawy o zatrudnieniu cudzoziemców (Wet arbeid vreemdelingen - WAV), która została opublikowana w Dzienniku Urzędowym KN z dnia 27 kwietnia 2007 r.

Przydatne informacje dla osób, które zamierzają podjąć pracę w Holandii, znajdują się na stronie ambasady polskiej w Holandii, w zakładce Poradnik dla Polaków w Holandii.

Jeżeli już planujesz podjęcie pracy w Holandii w charakterze samozatrudnienia, będziesz musiał spełnić pewne warunki i przepisy, obowiązujące w Holandii. Warto zarejestrować się jako osoba samozatrudniona w holenderskiej Izbie Handlowej / Chamber of Commerce. Otrzymasz tam informacje i porady na temat obowiązujących procedur i warunków.

Poszukiwanie pracy w Holandii:

Bardzo ważną rolę na holenderskim rynku pracy odgrywa Internet. Wiele firm zachęca kandydatów do aplikowania on-line na stronach internetowych firm. Istnieje też wiele baz CV, w których kandydaci mogą zarejestrować swój życiorys zawodowy. Pracodawcy poszukujący pracowników korzystają często z tego rodzaju narzędzi.

Wiele ofert pracy w Holandii oraz informacji na temat targów pracy można znaleźć na stronie holenderskich publicznych służb zatrudnienia: www.uwv.nl

Wysyłanie aplikacji bezpośrednio do firm, które nie zamieściły ogłoszeń o naborze pracowników, jest również popularne w Holandii. Nawet jeśli firma nie posiada w danej chwili wakatów, często zachowuje takie zgłoszenia w bazie.

Informacje o firmach można uzyskać w izbach handlowych (Kamers van Koophandel) w polskiej ambasadzie lub konsulacie i rocznikach czasopism, takich jak "O-N" lub "Intermediair" – dostępne bezpłatnie w holenderskich uniwersytetach i innych szkołach wyższych. Oczywiście nieocenionym źródłem informacji na temat firm jest również Internet.

Nie jest rzeczą niestosowną i niespotykaną, aby przed wysłaniem listu motywacyjnego zadzwonić do firmy. Jednakże wskazane jest przygotowanie się do takiej rozmowy, tzn. przygotowanie sobie kilku odpowiednich i zrozumiałych pytań. Można spytać, np. "Na kogo mam zaadresować list motywacyjny?" Dzięki takiej rozmowie, można uzyskać dodatkowe informacje, a firma wie, że może się spodziewać listu od Ciebie. Na pewno będzie to bardziej korzystne niż wysyłanie listu motywacyjnego "w ciemno".

Targi pracy stają się w Holandii coraz popularniejsze. Organizują je najczęściej urzędy pracy (UWV WERKbedrijf), agencje pośrednictwa pracy, szkoły wyższe. Warto śledzić strony internetowe tych organizacji aby dowiedzieć się o terminach i miejscu najbliższych targów pracy.

Warunki pracy w Holandii:

Rodzaje umów o pracę
Nie każda umowa związana z wykonywaniem pracy jest umową o pracę. Oprócz umów o pracę prawo przewiduje również umowy o dzieło i umowy zlecenia.
Holenderski kodeks cywilny przewiduje, że jeżeli osoba pracuje na rzecz innej osoby w każdym tygodniu lub przez co najmniej 20 godzin w miesiącu 3 kolejne miesiące, to mamy do czynienia z umową o pracę w odniesieniu do kwestii płacowych. Umowa o pracę jest porozumieniem pisemnym bądź ustnym pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Z pracownikiem Holandii można więc zawierać ustne umowy o pracę. Mimo wszystko jednak wskazane jest, aby ważniejsze umowy sporządzać na piśmie.

Czas pracy
Ustawa o czasie pracy (ATW) zawiera przepisy regulujące czas pracy i wypoczynku zarówno w sektorze prywatnym, jak i (częściowo) państwowym. Przepisy te mają zastosowanie wobec pracowników. Oprócz ustawy o czasie pracy, obowiązuje również Dekret o godzinach pracy. Są w nim wskazane liczne możliwości odstępstw od zasad ogólnych w szczególnych przypadkach. Są również możliwe wyjątki w wielu szczególnych sektorach. Obowiązują również szczególne przepisy odnoszące się do pracy w transporcie.
Chociaż ustawa o czasie pracy pozostawia wiele partnerom społecznym, nie oznacza to, że wszystko jest dozwolone. Ustala ona różne standardy w stosunku do maksymalnego czasu pracy, minimalnego czasu na odpoczynek, pracy w nocy, przerw w pracy oraz nadgodzin.
Zgodnie z prawem maksymalny czas pracy wynosi: dziennie 12 godzin, tygodniowo: 60 godzin.

Urlop wypoczynkowy
Wszystkim pracownikom w Holandii przysługuje prawo do płatnego urlopu. Jego długość reguluje zazwyczaj umowa o pracę lub umowa zbiorowa. Istnieje jednakże gwarantowane minimum. Wynosi ono czterokrotność liczby godzin pracy w tygodniu danego pracownika. Pracownik, który ma ustalony 40 godzinny tydzień pracy, otrzyma w związku z tym prawo do 20 dni urlopu. Oczywiście osoby, które pracują w niepełnym wymiarze godzin mają prawo do odpowiednio krótszego urlopu.
Większość umów zbiorowych ustala wymiar urlopu wyższy niż prawne minimum. Z reguły wynosi on od 20 do 30 dni na rok dla pracowników zatrudnionych na pełen etat. Wiek pracowników i staż pracy również często odgrywają rolę, w szczególności w wypadku młodszych i starszych pracowników. Obu tym grupom mogą być przyznane dodatkowe dni urlopu.
Prawo do urlopu nabywa się proporcjonalnie w trakcie roku. Przykładowo, pracownik, któremu przysługują 24 dni urlopu rocznie, nabywa prawo do 6 dni urlopu po 3 miesiącach pracy. Urlop może być wykorzystany wcześniej za zgodą pracodawcy. Niezależnie od wysokości zarobków, pracownikom przysługuje miesięczny dodatek urlopowy w wysokości 8% wynagrodzenia.

Wynagrodzenie za pracę
Płaca w Holandii najczęściej podawana jest jako kwota brutto. Płaca netto otrzymywana przez pracownika zazwyczaj zależy od m.in. składek na ubezpieczenie społeczne i podatków. Płaca netto jest kwotą przekazywaną na rachunek bankowy pracownika.
Płaca minimalna - pracodawcy muszą wypłacać swoim pracownikom płace w wysokości nie niższej niż płaca minimalna. Wysokość tej płacy zależy m.in. od wieku i czasu pracy pracownika. Pracownicy w wieku od 15 do 22 lat są uprawnieni do otrzymywania części płacy minimalnej.
Ustawowy minimalny dodatek urlopowy wynosi 8% płacy brutto. Wypłacany jest raz w roku albo dodawany do wynagrodzenia jakie otrzymuje pracownik.

Źródło: https://eures.praca.gov.pl


Strony z ofertami pracy w Holandii: 
 
 
Facebook Twitter