Praca w Hiszpanii

10.08.2019
PolskaPraca.pl

Informacje ogólne o Hiszpanii:

W krajobrazie Hiszpanii, położonej na Półwyspie Iberyjskim, dominują płaskowyże i łańcuchy górskie, takie jak Pireneje i Sierra Nevada. Północnymi sąsiadami Hiszpanii są Francja i Andora, a za zachodnią granicą leży Portugalia. Do terytorium Hiszpanii należy też archipelag Balearów na Morzu Śródziemnym, Wyspy Kanaryjskie na Oceanie Atlantyckim oraz dwie autonomiczne eksklawy w Afryce Północnej – Ceuta i Melilla.

Do najważniejszych sektorów hiszpańskiej gospodarki w 2015 r. należały: handel hurtowy i detaliczny, transport, usługi związane z zakwaterowaniem i usługi gastronomiczne (24,5 %), działalność związana z administracją publiczną, obronnością, edukacją, ochroną zdrowia i pracą społeczną (18,7 %) oraz przemysł (17 %).

Główne rynki eksportowe dla hiszpańskiej gospodarki to Francja, Niemcy i Wielka Brytania, a w przypadku importu – Niemcy, Francja i Chiny.

Stolica: Madryt

Powierzchnia: 505 944 km2

Ludność państwa: 46 449 565 (2015 r.)

Odsetek ludności UE: 9,1 % (2015 r.)

Produkt krajowy brutto (PKB): 1,081 bilionów EUR (2015 r.)

Język urzędowy: hiszpański

Ustrój polityczny: monarchia parlamentarna

W UE od: 1 stycznia 1986 r.

Liczba posłów w Parlamencie Europejskim: 54

Waluta: Euro. Członek strefy euro od 1 stycznia 1999 r.

Czy należy do strefy Schengen? Tak. Hiszpania jest członkiem strefy Schengen od 26 marca 1995 r.

Przewodnictwo w Radzie: W latach 1989–2010 Hiszpania czterokrotnie sprawowała rotacyjne przewodnictwo w Radzie UE.

Źródło: https://europa.eu Unia Europejska

Podejmowanie pracy w Hiszpanii:

W kwestiach zatrudnienia, świadczeń socjalnych i podatków Polacy mają takie same prawa jak Hiszpanie. Otwarcie granic jest równoznaczne z nieograniczoną możliwością podjęcia legalnej pracy bez zezwoleń na pracę.
Po przyjeździe do Hiszpanii należy dopełnić formalności meldunkowych na lokalnym posterunku policji. Należy również wystąpić o zaświadczenie o zameldowaniu, które można otrzymać w lokalnym urzędzie miasta lub gminy (Ayuntamiento) w oparciu o umowę najmu lub rachunek za jedną ze stałych opłat mieszkaniowych (na nasze nazwisko) lub zaświadczenie od właściciela mieszkania o zakwaterowaniu.
Meldunek zapewnia korzystanie z prawa do bezpłatnej opieki zdrowotnej, udziału w wyborach lokalnych i do Parlamentu Europejskiego.
Należy uzyskać numer identyfikacji cudzoziemca NIE (Número de identificación deExtranjeros), który otrzymuje się na komisariatach policji zajmującymi się wydawaniem dokumentacji dla cudzoziemców.
W tym celu musimy posiadać ważny paszport lub dowód osobisty oraz jego kserokopię, zaświadczenie o zameldowaniu oraz wyjaśnić cel, w jakim chcemy ten numer uzyskać(np. wstępna umowa o pracę).
Osoby rozpoczynające działalność gospodarczą w Hiszpanii obowiązują te same zasady, co obywateli hiszpańskich: zezwolenie władz lokalnych i wpis do rejestru. Wymagania są różne i zależą od charakteru prowadzonej działalności. Inne formalności związane z rejestracją działalności dotyczą hydraulików, inne lekarzy czy adwokatów. Konieczne jest posiadanie numeru identyfikacyjnego cudzoziemca NIE. W celu otrzymania numeru NIE należy zgłosić się do Policía Nacional, wypełnić wniosek; numer jest nadawany praktycznie "od ręki".

Poszukiwanie pracy w Hiszpanii:

Hiszpańskie służby zatrudnienia, krajowe i regionalne, posiadają sieć internetową łączącą biura zatrudnienia. Strona internetowa: www.sepe.es
Od 16 roku życia można korzystać z usług urzędów pracy. Aby korzystać z tych usług, należy okazać swój ważny dowód osobisty lub paszport, jak również posiadać adres zamieszkania. Zostanie się poinformowanym bezpłatnie o możliwości korzystania z ofert pracy, działaniach przysługujących w ramach usług urzędów pracy, o profesjonalnych szkoleniach zawodowych, zasiłkach, świadczeniach itd.
Adresy urzędów pracy krajowych służb zatrudnienia (Servicios Público de Empleo Estatal) lub odpowiednich lokalnych urzędów pracy (w gminach samorządowych, na terenie których jest się zatrudnionym) można znaleźć w Książce Telefonicznej lub na stronie internetowej www.sepe.es
Ponadto została stworzona krajowa strona publicznych służb zatrudnienia zawierająca oferty pracy z całej Hiszpanii - www.sistemanacionalempleo.es
Jeśli występuje się o transfer zasiłku dla bezrobotnych z Polski, należy zarejestrować się w hiszpańskim urzędzie pracy w ciągu 7 dni od daty wyjazdu wskazanej w dokumencie PD U2 (dawniej E 303).
Cztery najważniejsze stacje radiowe o programie standardowym, to: RNE (Radio Nacional de Espana), Cadena SER (Sociedad Espanola de Radiodifusión), COPE (Cadena de Ondas Populares Espanolas ) i ONDA CERO, nadawane są we wszystkich prowincjach Hiszpanii. Ponadto, istnieje duża liczba stacji o zasięgu lokalnym i regionalnym, które emitują programy nt. bezrobocia i które przedstawiają oferty pracy.

Warunki pracy w Hiszpanii:

Umowa o pracę może być podpisana na czas nieokreślony (stała) lub na czas określony (czasowa), co musi być określone w umowie. Możliwe jest zawarcie umowy na okres próbny nieprzekraczający 6 miesięcy dla wykwalifikowanych pracowników i 2 miesięcy dla pozostałych pracowników (3 miesiące dla niewielkich firm zatrudniających do 25 pracowników). W takim przypadku strony umowy mogą rozwiązać umowę bez podania przyczyn, bez wcześniejszego wypowiedzenia i bez odszkodowania.
Chociaż w Hiszpanii prawo zezwala na funkcjonowanie umów ustnych, najwięcej umów zawieranych jest pisemnie. Jest to forma obowiązkowa, jeśli ma się do czynienia z umowami m.in. o praktyki zawodowe, szkolenia, kontrakty w budownictwie i usługach, w niepełnym wymiarze czasu.
Przed podpisaniem umowy należy uważnie sprawdzić terminy i warunki. Trzeba mieć pewność, że właściwie rozumie się treść zapisaną w umowie. Pracodawca może dostarczyć przetłumaczoną kopię umowy. Należy sprawdzić formę i częstotliwość wypłat swoich zarobków oraz informacje dotyczące podróży i zakwaterowania, aby zorientować się kto ponosi koszty - osoba zatrudniana czy przedsiębiorca.

Czas pracy
Maksymalny tygodniowy czas pracy wynosi 40 godzin i nie może przekraczać 9 godzin dziennie, chyba że umowa zbiorowa lub porozumienie między przedsiębiorstwem, a przedstawicielami pracowników ustala inne rozwiązanie. Jednak przysługuje wtedy pracownikowi prawo do 12-godzinnego odpoczynku pomiędzy dniami pracy oraz minimum półtora dnia odpoczynku tygodniowego.

Urlop wypoczynkowy
Płatny urlop podobnie może być określony w umowie zbiorowej lub porozumieniu między przedsiębiorstwem a przedstawicielami pracowników. Urlop nie może być krótszy niż 30 dni kalendarzowych, wliczając soboty i niedziele (22 dni robocze). Przysługuje on każdemu pracownikowi, niezależnie od czasu przepracowanego.

Wynagrodzenie za pracę
Minimalne wynagrodzenie ustalane jest corocznie przez rząd. Minimalne wynagrodzenie dla pracowników powyżej 18 roku życia w roku 2016 ustalone zostało na 655,20 euro brutto miesięcznie. Stawka dzienna - 21,84 euro brutto dziennie, zatrudnienie poniżej 120 dni 31,03 euro.
Istnieją także Generalne Porozumienia Płacowe dla wielu sektorów, które ustanawiają adekwatne zarobki dla każdej grupy lub kategorii zawodowej.
Ogólny aspekt wypłat zarobków w Hiszpanii prezentuje się następująco: jest to 14 rocznych wypłat: 12 wypłat miesięcznych i dwie wypłaty dodatkowe, jedna w święta Bożego Narodzenia i jedna w czasie sezonu letniego. Przeliczając minimalną stawkę miesięczną przez 14 wypłat w ciągu roku, średniomiesięczna stawka minimalna wynosi wtedy 764,40 euro.
Informacje o swoich prawach i zarobkach możesz uzyskać w Urzędzie Pracy, w Urzędzie Informacji Socjalnej i Rynku Pracy i od Związków Zawodowych, jak również w Generalnych Porozumieniach Płac.

Źródło: https://eures.praca.gov.pl

 

Portale z ofertami pracy w Hiszpanii: 
Facebook Twitter