Praca w Estonii

18.07.2019
PolskaPraca.pl

Informacje ogólne:

Estonia jest najbardziej wysuniętym na północ krajem z trzech państw bałtyckich. Jest to kraj przeważnie nizinny, położony na wschodnim wybrzeżu Morza Bałtyckiego.

Do najważniejszych sektorów estońskiej gospodarki w 2015 r. należały: handel hurtowy i detaliczny, transport, usługi związane z zakwaterowaniem i usługi gastronomiczne (22,3 %), przemysł (20,4 %) oraz działalność związana z administracją publiczną, obronnością, edukacją, ochroną zdrowia i pracą społeczną (15,5 %).

Główne rynki eksportowe dla estońskiej gospodarki to Szwecja, Finlandia i Łotwa, a w przypadku importu – Finlandia, Niemcy i Litwa.

Stolica: Tallin

Powierzchnia: 45 227 km2

Ludność państwa: 1 313 271 (2015 r.)

Odsetek ludności UE: 0,3 % (2015 r.)

Produkt krajowy brutto (PKB): 20,461 miliardów EUR (2015 r.)

Język urzędowy: estoński

Ustrój polityczny: republika parlamentarna

W UE od: 1 maja 2004 r.

Liczba posłów w Parlamencie Europejskim: 6

Waluta: Euro. Członek strefy euro od 1 stycznia 2011 r.

Czy należy do strefy Schengen? Tak. Estonia jest członkiem strefy Schengen od 21 grudnia 2007 r.

Przewodnictwo w Radzie: Estonia będzie po raz pierwszy sprawować rotacyjne przewodnictwo w Radzie UE w drugiej połowie 2017 r.

Źródło: https://europa.eu Unia Europejska

Podejmowanie pracy:

Estonia nie stosuje żadnych ograniczeń w stosunku do obywateli Państw Członkowskich Unii Europejskiej (UE) w kwestii osiedlania się lub podjęcia pracy na swoim terytorium.

W celu poszukiwania pracy obywatel UE ma prawo na pobyt w Estonii do 6 miesięcy, ale pod warunkiem, że zarejestruje się w Urzędzie Pracy, w trybie przewidzianym w Ustawie o rynku pracy (Employment Service Act – www.just.ee). Pozwolenie na pobyt w celu podjęcia pracy wydaje się obywatelowi UE pod warunkiem, że pracodawca jest zarejestrowany w Estonii. W takim przypadku wnioskodawca powinien do wniosku załączyć: dane pracodawcy, miejsca zatrudnienia i odpowiednią umowę. Natomiast, pozwolenie na pobyt w celu prowadzenia działalności gospodarczej wydawane jest Obywatelowi UE w przypadku jego udziału w spółce prawa handlowego lub też w celu prowadzenia działalności gospodarczej jako osoba fizyczna, o ile tego typu działalność jest zarejestrowana zgodnie z Kodeksem Handlowym. Pozwolenie jest wydawane na okres 5 lat i może być przedłużone na kolejne 5 lat, o ile w międzyczasie nie uległy zmianie warunki zezwolenia lub też nie wystąpiły okoliczności, które mogłyby być podstawą do odmowy przedłużenia.

Obywatel UE ma obowiązek zarejestrowania się w Urzędzie Pracy w ciągu miesiąca od dnia otrzymania pozwolenia.

Poszukiwanie pracy:

W Estonii najbardziej popularnym sposobem szukania pracy jest korzystanie z baz danych online. Wskazane jest korzystanie z krótkich formularzy aplikacyjnych dostępnych online.
Aplikacje w formie papierowej powinny zawierać CV wydrukowane na A4 na białym papierze, jedno- lub dwustronicowe z użyciem standardowych czcionek.
Mile widziane jest dołączenie referencji lub podanie kontaktu w CV do osób, które mogą potwierdzić nasze kwalifikacje.
Infolinia publicznych służb zatrudnienia: tel. 15501 lub +372 614 8500 e-mail: info@tootukassa.ee

Warunki pracy:

Zgodnie z prawem Estonii, zawierana umowa o pracę powinna określać: czas pracy, wysokość płacy, informacje na temat urlopu, a także formy pracy oraz zakres obowiązków z nią związanych. Ustna umowa o pracę może być zawarta z pracownikiem na maksymalnie dwa tygodnie. Umowa nabiera ważności z chwilą jej podpisania lub rozpoczęcia pracy.
Umowa może być podpisana na okres próbny. Nie może ona jednak przekraczać czterech miesięcy. Podczas umowy na czas określony, zarówno pracownik, jak i pracodawca mogą rozwiązać umowę o pracę. Pracownik może rozwiązać umowę, jednak musi powiadomić o tym pracodawcę trzy dni wcześniej.

Czas pracy
W Estonii zazwyczaj czas pracy pracownika wynosi osiem godzin dziennie, czyli czterdzieści godzin tygodniowo. Soboty i niedziele są generalnie dniami wolnymi od pracy.
Praca w nadgodzinach wymaga zgody pomiędzy stronami, istnieją jednak pewne ograniczenia w zakresie pracy w nadgodzinach dla: kobiet w ciąży, górników oraz osób, które nie mogą pracować w nadgodzinach z powodu przeciwwskazań lekarza.
Całkowity czas pracy, łącznie z nadgodzinami, nie może być większy niż przeciętnie 48 godzin tygodniowo przez 4 miesiące w trakcie cyklu rozliczeniowego.

Urlop wypoczynkowy
Urlop przysługuje w ciągu roku pracy, który zaczyna się od dnia, w którym pracownik rozpoczyna pracę i kończy tego samego dnia następnego roku. Zazwyczaj przysługuje 28 dni kalendarzowych urlopu wypoczynkowego.
Pracownicy, którzy pracowali przez ostatnie 6 miesięcy i jest to ich pierwszy rok pracy, mają prawo do urlopu proporcjonalnie do przepracowanych miesięcy. Na mocy porozumienia między stronami, pracownik, który pracuje pierwszy rok, może wykorzystać cały urlop. Pracownikowi przysługuje urlop bezpłatny, przyznawany przez pracodawcę na mocy porozumienia między stronami. Pracodawca płaci pracownikowi za urlop wypoczynkowy i urlop dodatkowy. Pieniądze za urlop muszą być wypłacone przed rozpoczęciem urlopu, najpóźniej dzień przed urlopem.

Wynagrodzenie za pracę
W Estonii minimalne wynagrodzenia określane jest w rozporządzeniu rządu. Zabrania się wypłaty wynagrodzenia niższego od minimalnego. Osoba rozpoczynająca pracę powinna uzgodnić z pracodawcą wynagrodzenie brutto i warunki zmiany płacy. Minimalne miesięczne wynagrodzenie to 430 euro. Natomiast średnie miesięczne wynagrodzenie w III kwartale 2016 to 1 119 euro. W większości przypadków wypłaty są przekazywane na konto i podobnie, jak w Polsce płatne raz na miesiąc.

Źródło: https://eures.praca.gov.pl


Strony z ofertami pracy w Estonii: 
 
Facebook Twitter