Praca w Czechach

13.07.2019
PolskaPraca.pl

Informacje ogólne:

Republika Czeska jest państwem śródlądowym położonym w Europie Środkowej. Uzyskała ona status suwerennego państwa w 1993 r. w wyniku rozpadu Czechosłowacji.

Do najważniejszych sektorów czeskiej gospodarki w 2015 r. należały: przemysł (32,1 %), handel hurtowy i detaliczny, transport, usługi związane z zakwaterowaniem i usługi gastronomiczne (18,4 %) oraz działalność związana z administracją publiczną, obronnością, edukacją, ochroną zdrowia i pracą społeczną (14,9 %).

Główne rynki eksportowe dla gospodarki czeskiej to Niemcy, Słowacja i Polska, a w przypadku importu – Niemcy, Polska i Chiny.

Stolica: Praga

Powierzchnia: 78 868 km²

Ludność państwa: 10 538 275 (2015 r.)

Odsetek ludności UE: 2,1 % (2015 r.)

Produkt krajowy brutto (PKB): 163,947 miliardów EUR (2015 r.)

Język urzędowy: czeski

Ustrój polityczny: republika parlamentarna

W UE od: 1 maja 2004 r.

Liczba posłów w Parlamencie Europejskim: 21

Waluta: korona czeska (CZK)

Czy należy do strefy Schengen? Tak. Czechy są członkiem strefy Schengen od 21 grudnia 2007 r.

Przewodnictwo w Radzie: Czechy sprawowały rotacyjne przewodnictwo w Radzie UE raz – w 2009 r.

Źródło: https://europa.eu Unia Europejska

Podejmowanie pracy:

Obywatele polscy mają możliwość korzystania z usług i ofert czeskich urzędów pracy. Jedynym wymogiem stawianym obywatelom polskim, zamierzającym w Republice Czeskiej poszukiwać pracy jest potwierdzenie posiadania odpowiednich środków utrzymania. Pracodawca jest zobowiązany poinformować urząd pracy o fakcie podjęcia zatrudnienia przez obywatela UE. Osoby zamierzające pozostać dłużej, niż 30 dni na terenie Republiki Czeskiej powinny zarejestrować miejsce swojego pobytu w jednostce Policji ds. Cudzoziemców i Pogranicza.

Działalność gospodarczą może prowadzić osoba fizyczna lub prawna, jeżeli spełni warunki określone w ustawie o działalności gospodarczej (Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání) oraz w ustawie Nr 90/2012 o korporacjach handlowych (UKH) i ustawie Nr 89/2012, Kodeks cywilny (občanský zákoník) . Ponadto od 1 stycznia 2014 roku obowiązują dwie nowe ustawy: Nr 304/2013 o publicznych rejestrach osób prawnych i fizycznych oraz Nr 91/2012 o międzynarodowym prawie prywatnym.

Poszukiwanie pracy:

Usługi publicznych służb zatrudnienia oferowane są bezpłatnie i obejmują szerokie spektrum, począwszy od wyboru zawodu, poprzez przekwalifikowanie, oferty pracy po doradztwo zawodowe. W roku 2011 przeprowadzono reformę systemu urzędów pracy. Powstał jeden urząd pracy, który podzielony został na oddziały regionalne i punkty kontaktowe.

Rekrutacją pracowników zajmują się także prywatne agencje pośrednictwa pracy. Każda z nich musi posiadać licencję Ministerstwa Pracy i Spraw Socjalnych. Usługa pośrednictwa pracy dla osób fizycznych jest bezpłatna.

Wyszukiwarka agencji zatrudnienia posiadających certyfikaty do prowadzenia pośrednictwa pracy znajduje się na stronie: http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/zpr_prace

Oferty pracy publikowane są w prasie codziennej w dodatkach lub specjalnych działach. Należy mieć na uwadze, że ogłoszenia o pracę w czeskiej prasie są najczęściej w języku czeskim.

Warunki pracy:

Stosunki pracy pomiędzy pracownikami zagranicznymi oraz ich czeskimi pracodawcami reguluje Kodeks pracy (ustawa nr 262/2006 Sb.) oraz pozostałe przepisy, dotyczące zatrudnienia.
Stosunki pracy pomiędzy pracownikami oddelegowanymi (wysłanymi) do pracy na terytorium Republiki Czeskiej a ich zagranicznymi pracodawcami regulują przepisy kraju siedziby przedsiębiorstwa wysyłającego.
Czeski Kodeks Pracy przewiduje umowy na czas nieokreślony, na czas określony, w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy.
W przypadku umowy na czas określony - okres zawarcia umowy może wynosić maksymalnie 3 lata. Umowę na czas określony można przedłużać maksymalnie dwa razy (łączny okres zatrudnienia na czas określony wyniesie wtedy 9 lat).
Umowa na czas określony nie ulega przedłużeniu jeżeli zatrudniona kobieta zajdzie w ciążę lub przed datą zakończenia umowy o pracę pracownik zachoruje, a niezdolność do pracy trwa dłużej niż termin zakończenia umowy.
Umowa o pracę powinna zostać sporządzona na piśmie.
Ponadto pracodawca musi pisemnie poinformować pracownika o jego obowiązkach i prawach najpóźniej miesiąc od rozpoczęcia pracy.

Czas pracy
Maksymalny czas pracy w tygodniu wynosi 40 godzin, który podzielony jest na 5 dni z 8 godzinnym dziennym czasem pracy. W Republice Czeskiej nie wlicza się do czasu pracy przerwy obiadowej. Osoby które nie ukończyły 16 lat nie mogą pracować więcej niż 30 godzin tygodniowo. Czas pracy nie może przekraczać 40 godzin na tydzień.
Przepisy prawa dopuszczają inny rozkład czasu pracy, który związany jest z rodzajem wykonywanej pracy. Odmienny czas pracy może być stosowany w przedsiębiorstwach, w których ze względu na technologię produkcji prace nie mogą być wstrzymane lub wynikać może z umów zbiorowych.

Urlop wypoczynkowy
Wymiar urlopu wypoczynkowego wynosi od 4 do 8 tygodni - zależy od wykonywanego zawodu.
Minimalna długość urlopu w Czechach wynosi 4 tygodnie (tj. 20 dni) w danym roku kalendarzowym.
Warunkiem uzyskania urlopu jest przepracowanie u danego pracodawcy min. roku kalendarzowego, gdy pracownik nie przepracował pełnego roku uzyskuje prawo do urlopu proporcjonalnego po przepracowaniu min. 60 dni kalendarzowych w wymiarze 1/12 za każdy miesiąc.

Wynagrodzenie za pracę
Najniższe wynagrodzenie brutto od 1 stycznia 2016 roku wynosi 9 900 KCZ miesięcznie lub 58,70 KCZ za godzinę. Niższe wynagrodzenie otrzymywać mogą osoby uprawnione do renty inwalidzkiej, wysokość minimalnych stawek w tym przypadku jest niższa i wynosi 9 300 KCZ miesięcznie lub 55,10 KCZ na godz.

Źródło: https://eures.praca.gov.pl


Strony z ofertami pracy w Czechach:
 
 
Facebook Twitter