Praca w Bułgarii

09.07.2019
PolskaPraca.pl

Ogólne informacje o Bułgarii:

Leżąca w południowo-wschodniej części Półwyspu Bałkańskiego Bułgaria posiada bardzo zróżnicowane warunki naturalne. W północnej części kraju rozciąga się rozległa Nizina Naddunajska. Granica z sąsiadującą Rumunią przebiega wzdłuż Dunaju. Z kolei na południu dominują obszary górskie i wyżynne, a położone w części wschodniej wybrzeże Morza Czarnego przyciąga turystów przez cały rok.

Do najważniejszych sektorów bułgarskiej gospodarki w 2015 r. należały: przemysł (23 %), handel hurtowy i detaliczny, transport, usługi związane z zakwaterowaniem i usługi gastronomiczne (21 %) oraz działalność związana z administracją publiczną, obronnością, edukacją, ochroną zdrowia i pracą społeczną (14,5 %).

Główne rynki eksportowe dla bułgarskiej gospodarki to Niemcy, Włochy i Turcja, a w przypadku importu – Niemcy, Rosja i Włochy.

Stolica: Sofia

Powierzchnia: 110 370 km²

Ludność państwa: 7 202 198 (2015 r.)

Odsetek ludności UE: 1,4 % (2015 r.)

Produkt krajowy brutto (PKB): 44,162 miliardów EUR (2015 r.)

Język urzędowy: bułgarski

Ustrój polityczny: republika parlamentarna

W UE od: 1 stycznia 2007 r.

Liczba posłów w Parlamencie Europejskim: 17

Waluta: lew bułgarski (BGN)

Czy należy do strefy Schengen? Nie. Bułgaria nie jest członkiem strefy Schengen

Przewodnictwo w Radzie: Bułgaria będzie po raz pierwszy sprawowała rotacyjne przewodnictwo w Radzie UE w 2018 r.

Źródło: https://europa.eu - Unia Europejska

Podejmowanie pracy:

Od 1 stycznia 2007 r. obywatele polscy mogą wjeżdżać i przebywać na terytorium Republiki Bułgarii przez 90 dni w ciągu 6 miesięcy, licząc od dnia pierwszego wjazdu, oraz przejeżdżać tranzytem przez terytorium Republiki Bułgarii na podstawie ważnych paszportów lub dowodów osobistych.

Polacy mogą korzystać z prawa do swobody prowadzenia działalności gospodarczej w Bułgarii na takich samych zasadach jak Bułgarzy. Choć obecnie w Bułgarii nie ma wielu polskich przedsiębiorców, to coraz więcej osób interesuje się tym rynkiem, ze względu na korzystne przepisy podatkowe (liniowe, 10-procentowe stawki PIT i CIT) oraz niskie koszty pracy.

Poszukiwanie pracy:

W Bułgarii Krajowa Agencja Zatrudnienia jest odpowiedzialna za wdrażanie polityki rządu dotyczącej promocji zatrudnienia. Krajowa Agencja Zatrudnienia składa się z 105 lokalnych urzędów pracy.
Po przyjeździe do Bułgarii obywatele UE i EFTA mogą zarejestrować się w lokalnych urzędach pracy i korzystać z bezpłatnych usług tych urzędów w celu znalezienia zatrudnienia (informacja, konsultacja, pośrednictwo pracy). Osoby rejestrujące się, powinny posiadać dokument potwierdzający pobyt w Bułgarii wraz z adresem zamieszkania w Bułgarii.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej.

Warunki pracy:

W Bułgarii podobnie jak w Polsce pracownicy zatrudniani są na podstawie umowy o pracę.
Przed przystąpieniem pracownika do pracy należy zawiadomić Agencję ds. przychodów /NAP – Nacjonalna Agencja – www.nap.bg

Czas pracy
Standardowy czas pracy dla pięciodniowego tygodnia pracy wynosi 40 godzin, a dla sześciodniowego tygodnia pracy 46 godzin. W kodeksie pracy sformułowana jest ogólna zasada, że praca w godzinach nadliczbowych jest zabroniona. Za pracę w godzinach nadliczbowych uważa się pracę wykonywaną na polecenie lub za wiedzą pracodawcy poza godzinami pracy.

Urlop wypoczynkowy
Pracownik nabywa prawo do płatnego urlopu po przepracowaniu 8 miesięcy. Długość podstawowego urlopu płatnego nie może być mniejsza, niż 20 dni. W trakcie urlopu macierzyńskiego, trwającego 315 dni, w tym obejmującego 45 dni przed urodzeniem dziecka, pracownicy przysługuje zasiłek macierzyński w wysokości 90% wynagrodzenia, który jest wypłacany przez Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Ponadto, Kodeks pracy przewiduje dodatkowy płatny urlop wychowawczy na wychowanie dziecka do ukończenia przez nie 2 lat. Na urlopie wychowawczym matce przysługuje zasiłek wychowawczy w wysokości płacy minimalnej, wypłacany przez Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Wynagrodzenie za pracę
W Bułgarii obowiązuje minimalna płaca miesięczna bądź godzinowa ustalana corocznie przez rząd. Minimalne miesięczne wynagrodzenie od stycznia 2015 r. wynosi 380 BGN, natomiast stawka godzinowa 2.21 BGN. Wynagrodzenie jest zazwyczaj wypłacane miesięcznie.

Źródło: https://eures.praca.gov.pl


Strony z ofertami pracy w Bułgarii:
 
 
Facebook Twitter