Praca na Łotwie

10.10.2019
PolskaPraca.pl

Informacje ogólne o Łotwie:

Łotwa leży nad Morzem Bałtyckim. Jej linia brzegowa wynosi 531 km. Sąsiadami Łotwy są Estonia, Litwa, Rosja i Białoruś. Ponad 40 % tego nizinnego kraju pokrywają lasy. Na terytorium Łotwy znajdują się ponad 3 tys. jezior i przepływa przez nie około 12 tys. rzek.

Do najważniejszych sektorów łotewskiej gospodarki w 2015 r. należały: handel hurtowy i detaliczny, transport, usługi związane z zakwaterowaniem i usługi gastronomiczne (25,2 %), przemysł (16,4 %) oraz działalność związana z administracją publiczną, obronnością, edukacją, ochroną zdrowia i pracą społeczną (15,7 %).

Główne rynki eksportowe dla łotewskiej gospodarki to Litwa, Rosja i Estonia, a importowe – Litwa, Niemcy i Polska.

Stolica: Ryga

Powierzchnia: 64 573 km2

Ludność państwa: 1 986 096 (2015 r.)

Odsetek ludności UE: 0,4 % (2015 r.)

Produkt krajowy brutto (PKB): 24,378 miliardów EUR (2015 r.)

Język urzędowy: łotewski

Ustrój polityczny: republika parlamentarna

W UE od: 1 maja 2004 r.

Liczba posłów w Parlamencie Europejskim: 8

Waluta: Euro. Członek strefy euro od 1 stycznia 2014 r.

Czy należy do strefy Schengen? Tak. Łotwa jest członkiem strefy od 21 grudnia 2007 r.

Przewodnictwo w Radzie: Łotwa po raz pierwszy sprawowała rotacyjne przewodnictwo w Radzie UE w 2015 r.

Źródło: https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/latvia_pl

Podejmowanie pracy na Łotwie:

Obywatele polscy nie potrzebują zezwoleń na pracę na Łotwie.
Nie ma obowiązku meldunkowego przy pobytach turystycznych do 90 dni. Osoby przybywające z zamiarem przebywania dłużej niż 90 dni w ciągu pół roku (od dnia pierwszego wjazdu) powinny zameldować się w Urzędzie ds. Obywatelstwa i Migracji (www.ocma.gov.lv) celem uzyskania zezwolenie na pobyt czasowy w terminie 3 miesięcy od dnia wjazdu (na pobyt stały - 30 dni przed upływem terminu zezwolenia na pobyt czasowy).

Nie podlegają obowiązkowemu ubieganiu się o zezwolenie na pobyt pracownicy sezonowi oraz osoby przebywające na Łotwie do 6 miesięcy w ciągu danego roku (licząc od daty pierwszego wjazdu), jeżeli ich celem jest nawiązanie stosunku pracy.

We wszystkich powyższych wypadkach dana osoba musi posiadać ważny dokument podróży.

Poszukiwanie pracy na Łotwie:

Państwowa Agencja Zatrudnienia (www.nva.lv), która podlega Ministerstwu Opieki Społecznej (www.lm.gov.lv), pomaga bezrobotnym i poszukującym pracy. Agencja świadczy ponadto usługi m. in. dla osób fizycznych i prawnych. Wydaje również co miesiąc publikację "Darba diena" (Roboczy Dzień), gdzie zamieszcza bieżące informacje między innymi o poszukujących pracy, pracodawcach.
Agencja nie posiada bazy danych o zarejestrowanych ofertach pracy w całej Łotwie lecz o takich ofertach, które nie zostały zrealizowane przez okres co najmniej 1-go miesiąca. Oferty te te są regularnie publikowane w ogólnołotewskiej gazecie "Latvijas Avize" oraz w "Diena" (Dzień) i w prasie lokalnej. Aby uzyskać informacje o ofertach, nie trzeba rejestrować się w Państwowej Agencji Zatrudnienia. Rejestracja taka jest konieczna, jeżeli wskutek utraty pracy i niemożności podjęcia innej, jest potrzeba wystąpienia o zasiłek, zdobycia nowych kwalifikacji lub wzięcia udziału w szkoleniach wyznaczonych przez Agencję, otrzymuje się wtedy status bezrobotnego. Usługi PAZ świadczone są nieodpłatnie.
Usługi kierowania osób do pracy na Łotwie i za granicą mogą być świadczone przez osoby prawne zarejestrowane w Rejestrze Przedsiębiorców Republiki Łotwy, które uzyskały licencję wydawaną przez Państwową Agencję Zatrudnienia na świadczenie usług pośrednictwa pracy w określonych krajach.
Listę osób prawnych, które otrzymały licencję na świadczenie usług pośrednictwa pracy można znaleźć na stronie: www.nva.lv (zakładka "Licensed Private Employment Agencies").

Warunki pracy na Łotwie:

Stosunki pracy pomiędzy pracodawcą a pracownikiem są regulowane łotewskim Kodeksem Pracy (Darba Likums. Umowa o pracę jest zawierana na piśmie.
Obecne prawo pracy ma na celu zapewnienie, by obie strony zawierały umowę o pracę na czas nieokreślony. Umowa o pracę na czas określony może być stosowana jedynie na specyficzne, krótkie okresy zatrudnienia, przewidziane w prawie pracy i poszczególnych rozporządzeniach wydawanych przez Radę Ministrów. Łączny czas pracy na umowę czasową nie powinien przekraczać 3 lat, (a okres takiej umowy dla rodzimych pracowników sezonowych nie może w danym roku przekraczać 10-miesięcy). Jeśli do tego czasu żadna ze stron nie wypowie umowy na czas określony, to automatycznie uznaje się ją za umowę na czas nieokreślony.

Czas pracy
Godziny pracy pracownika nie mogą przekraczać 8 godzin pracy dziennie lub 40 godzin tygodniowo. Jeżeli jeden dzień roboczy jest krótszy niż zwykle, inny dzień pracy można wydłużyć o maksymalnie jedną godzinę, w którym to przypadku, należy przestrzegać regulacji dotyczących tygodniowych godzin pracy.

Urlop wypoczynkowy
Wszyscy pracownicy są uprawnieni do czterotygodniowego urlopu wypoczynkowego w roku,z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Pracownicy w wieku poniżej 18 lat są uprawnieni do urlopu o długości jednego miesiąca. Urlop nie musi być pobierany jednorazowo, lecz jeden okres urlopu musi trwać przynajmniej dwa kolejne tygodnie kalendarzowe.
Pracownik jest uprawniony do urlopu w czasie swojego pierwszego roku zatrudnienia po przepracowaniu na danym stanowisku przynajmniej sześciu miesięcy.
Pracownicy posiadający troje lub więcej dzieci w wieku poniżej 16 roku życia lub dziecko niepełnosprawne są uprawnieni do dodatkowych trzech dni urlopu rocznie. Pracownicy, którzy pracują w obszarach wysokiego ryzyka są uprawnieni do co najmniej trzech dodatkowych dni urlopu rocznie.

Wynagrodzenie za pracę
Pensja minimalna nie może być niższa niż krajowa płaca minimalna, która w stycznia 2015 r. wynosiła 360 EUR . Średnia stawka godzinowa wynosi 6,50 EUR.
Pracodawca zobowiązany jest do wypłacenia wynagrodzenia co najmniej dwa razy w miesiącu, chyba że na umowie uzgodniono inaczej (np. wynagrodzenie raz w miesiącu).
Minimalna płaca miesięczna za standardową liczbę godzin pracy, jak również minimalna stawka godzinowa, jest ustalana przez Radę Ministrów.

Źródło: https://eures.praca.gov.pl


Strony z ofertami pracy na Łotwie: 
 
 
 
Facebook Twitter