Podanie nieprawdziwych danych w CV

07.07.2019
PolskaPraca.pl

Podanie nieprawdziwych danych w naszym CV może skutkować pociągnięciem nas do odpowiedzialności karnej. Samo podanie nieprawdziwych danych, poprzez wpisanie do naszego życiorysu kwalifikacji, których nie posiadamy jest wykroczeniem. Jednakże dołączenie do CV sfałszowanych dokumentów, które te kwalifikacje rzekomo potwierdzają w myśl prawa stanowi już przestępstwo.

Zakres odpowiedzialności za podanie niepradziwych danych w CV i całym procesie rekrutacyjnym zależy od kilku czynników. W szczególności są to: zakres nieprawdziwych danych, metody jakimi się posługiwano, oraz kiedy oszustwo zostało ujawnione i skutki prawne są uzależnione od konkretnego przypadku.

I tak jeżeli oszustwo zostało ujawnione przed zawiązaniem stosunku pracy, najczęściej konsekwencjami dla nieuczciwego kandydata będzie brak zawarcia umowy o pracę.

Zupełnie inaczej wygląda to w sytuacji, gdy nastąpiło zawiązanie stosunku pracy. W momencie ujawnienia oszustwa pracodawca ma możliwość wyboru szeregu metod naprawienia powstałej w wyniku podania nieprawdziwych danych w postępowaniu kwalifikacyjnym szkody.

Pracodawca może domagać się odszkodowania od nieuczciwego pracownika i co najważniejsze wysokość odszkodowania nie jest ograniczona do równowartości trzykrotnego wynagrodzenia. Niezależnie od tego pracodawca może rozwiązać z taką osobą umowę o pracę, oraz uchylić się od skutków prawnych wynikających z zawarcia stosunku pracy.

Jeżeli działania pracownika podającego nieprawdziwe dane polegały jednocześnie na tym, że dołączył on sfałszowane dokumenty potwierdzające kwalifikacje, których w rzeczywistości nie posiada pracodawca może złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa i w tym przypadku nieuczciwemu pracownikowi grozi odpowiedzialność karna z art.270 i art.286 Kodeksu Karnego.

W przypadku, gdy kandydat do swojej aplikacji nie dołączył sfałszowanych dokumentów, ale zaznaczył, że posiada kwalifikacje, których w rzeczywistości nie ma dochodzi do wypełnienia znamion wykroczenia zawartego w art.61 Kodeksu Wykroczeń, a w przypadku przyjęcia wynagrodzenia do przestępstwa art.286 , czyli oszustwa.

Facebook Twitter