Praca w Danii

14.07.2019
PolskaPraca.pl

Informacje ogólne:

Dania jest najmniejszym i najbardziej wysuniętym na południe krajem spośród trzech krajów skandynawskich. Obejmuje ona Półwysep Jutlandzki oraz archipelag ponad 400 wysp, z czego tylko 72 to wyspy, na których ktoś mieszka na stałe. Dania graniczy od południa z Niemcami, a ze Szwecją jest połączona mostem, którym biegną tory kolejowe oraz droga szybkiego ruchu. Linia brzegowa Danii liczy 7 314 km.

Do najważniejszych sektorów duńskiej gospodarki w 2015 r. należały: działalność związana z administracją publiczną, obronnością, edukacją, ochroną zdrowia i pracą społeczną (23,1 %), handel hurtowy i detaliczny, transport, usługi związane z zakwaterowaniem i usługi gastronomiczne (18,8 %) oraz przemysł (18,7 %).

Główne rynki eksportowe dla duńskiej gospodarki to Niemcy, Szwecja i USA, a w przypadku importu – Niemcy, Szwecja i Holandia.

Stolica: Kopenhaga

Powierzchnia: 42 924 km²

Ludność państwa: 5 659 715 (2015 r.)

Odsetek ludności UE: 1,1 % (2015 r.)

Produkt krajowy brutto (PKB): 266,244 miliardów EUR (2015 r.)

Język urzędowy: duński

Ustrój polityczny: monarchia konstytucyjna

W UE od: 1 stycznia 1973 r.

Liczba posłów w Parlamencie Europejskim: 13

Waluta: korona duńska (DKK)

Czy należy do strefy Schengen? Tak. Dania jest członkiem strefy Schengen od 25 marca 2001 r.

Przewodnictwo w Radzie: w latach 1973–2012 Dania sprawowała rotacyjne przewodnictwo w Radzie UE 7 razy.

Źródło: https://europa.eu Unia Europejska

Podejmowanie pracy:

Każda osoba podejmująca pracę w Danii, ma prawo legalnie pracować i mieszkać na terenie Danii bez konieczności ubiegania się o pozwolenie na pracę i pobyt, wymagane jest jedynie uzyskanie od regionalnej administracji rządowej potwierdzenia zameldowania. Lista wymaganych dokumentów, niezbędnych do uzyskania zameldowania oraz informacja o czasie postępowania meldunkowego wydawana jest na życzenie przez regionalną administrację rządową.

Członkowie rodzin osób poszukujących pracy w Danii mogą im towarzyszyć pod warunkiem, że przedstawiony zostanie akt ślubu lub inny dokument potwierdzający pokrewieństwo np. akt urodzenia, a także posiadać wizę, w przypadku gdy pochodzą z kraju, którego obywatele muszą posiadać wizę wjazdową do Danii. Obywatele UE/EOG mogą przebywać w Danii maksymalnie przez 3 miesiące, natomiast osoby poszukujące pracy maksymalnie do 6 miesięcy, pod warunkiem, że będą w stanie samodzielnie się utrzymać.

Reguły podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Danii określone zostały w kilku aktach prawnych - ustawie o przedsiębiorstwach, ustawie o przedsiębiorstwach prywatnych, ustawie o rachunkowości przedsiębiorstw, ustawie o podejmowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej w celach zarobkowych. W Danii główną zasadą funkcjonowania gospodarki jest wolny rynek, swobodna konkurencja oraz brak ograniczeń w prowadzeniu działalności gospodarczej. Każdy może założyć firmę i prowadzić działalność gospodarczą, z wyłączeniem zawodów wymagających szczególnych kwalifikacji.

Poszukiwanie pracy:

Publiczne Służby Zatrudnienia w Danii oferują łatwy dostęp do rynku pracy na poziomie lokalnym, krajowym i europejskim wszystkim osobom szukającym pracy, pracodawcom i firmom specjalizującym się w rekrutacji personelu.
Udzielają one wyczerpujących i szczegółowych informacji na temat ofert pracy. Oferują również szeroki zakres usług w zakresie wspomagania w poszukiwaniu pracy i rekrutacji personelu.
Oferty pracy PSZ są publikowane na stronach internetowych: www.jobnet.dk oraz www.workindenmark.dk. Wyszukiwanie ofert jest możliwe dla całego kraju, wybranego regionu lub zawodu. Możliwe jest zamieszczenie swojego CV w bazie danych.
Można również zarejestrować się jako osoba poszukująca pracy w lokalnym biurze pracy. Pracownicy PSZ udzielają informacji na temat poszukiwania pracy oraz dostępnych kursów zawodowych.

Warunki pracy:

W Danii nie ma jednolitego aktu prawnego - kodeksu pracy, który regulowałby relacje między pracodawcami i pracownikami wszystkich grup zawodowych. Większość zagadnień w stosunkach pracodawca-pracownik w sektorze prywatnym takich jak: wymiar czasu pracy, minimalny czas urlopu, maksymalny wiek emerytalny, okres wypowiedzenia czy prawa do urlopów macierzyńskich, przyjętych zostało w umowie głównej miedzy Duńską Federacją Związków Zawodowych a Duńską Konfederacją Pracodawców. Umowa ta podlega negocjacjom raz na cztery lata, natomiast w odniesieniu do warunków płacowych, tj. poziomu wzrostu wynagrodzeń co dwa lata. Należy przy tym podkreślić, iż pozycja związków zawodowych w Danii jest bardzo mocna, należy do nich ponad 85% zawodowo czynnych osób.

Rodzaje umów o pracę
Umowy o pracę czasową muszą być zawierane na piśmie pomiędzy pracownikiem a agencją pracy czasowej. Nie ma obowiązującego prawa regulującego czas trwania i sposoby odnawiania takiego rodzaju umów. W przypadku każdego stosunku pracy trwającego dłużej niż miesiąc oraz średnio dłużej niż 8 godzin w tygodniu, istnieje kilka regulacji, których należy przestrzegać.

Czas pracy
Zarówno dla pracowników sektora państwowego, jak i prywatnego obowiązuje 37-godzinny tydzień pracy. W zależności od danych umów zbiorowych pracownikom pracującym na drugą i trzecią zmianę mogą przysługiwać dodatkowe 2 godziny urlopu za każde 37 godzin pracy. Godziny nadliczbowe płatne są na ogół według stawki 50% więcej za pierwsze 3 godziny oraz 100% więcej za godziny następne i pracę w niedziele i święta państwowe.

Urlop wypoczynkowy
Wszystkim pracownikom przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze pięciu tygodni rocznie. Wynagrodzenie za okres urlopu pracownik pobiera z kasy urlopowej. Płatny urlop zaczyna przysługiwać w kolejnym roku urlopowym podczas bieżącego roku kalendarzowego. Rok urlopowy rozpoczyna się 2 maja danego roku i trwa do 30 kwietnia roku następnego.
Na podstawie umowy generalnej przysługuje 30 dni roboczych urlopu (licząc z sobotami),z których 18 dni nieprzerwanego urlopu musi przypadać na okres od 1 maja do 30 września danego roku urlopowego. Odstępstwa od tej reguły mogą występować lokalnie.
Prawo do urlopu i wynagrodzenia w czasie urlopu jest zagwarantowane ustawowo. Wszelkie odstępstwa od tych reguł zawierane w umowach są bezprawne.
Jeżeli nie przepracowało się całego poprzedniego roku kalendarzowego nabywa się prawo do części urlopu (około 2,08 dnia urlopu za każdy przepracowany miesiąc).

Wynagrodzenie za pracę
W Danii prawo nie określa wysokości minimalnej płacy. Warunki pracy i płacy regulowane są w układach zbiorowych. Nie ma gwarancji minimalnego wynagrodzenia, która obejmuje rynek pracy jako całości, nawet jeśli poszczególne układy zbiorowe określają minimalne wynagrodzenia w danej branży. Wynagrodzenie ustalane jest przeważnie jako stawka za miesiąc, dzień lub godzinę (wypłacane raz lub dwa razy w miesiącu). Pracodawca wypłaca pensje po odliczeniu podatku.

Źródło: https://eures.praca.gov.pl


Strony z ofertami pracy w Danii: 
 
 
Facebook Twitter