Praca w Austrii

06.07.2019
PolskaPraca.pl
 Austria jest w przeważającej mierze krajem górskim – to na jej terytorium leży wschodnia część Alp. Ten łańcuch górski rozciąga się w zachodniej i południowej części kraju, natomiast w nizinnej części wschodniej leży dorzecze Dunaju.

Do najważniejszych sektorów austriackiej gospodarki w 2015 r. należały: handel hurtowy i detaliczny, transport, usługi związane z zakwaterowaniem i usługi gastronomiczne (22,9 %), przemysł (21,9 %) oraz działalność związana z administracją publiczną, obronnością, edukacją, ochroną zdrowia i pracą społeczną (17,4 %).

Główne rynki eksportowe dla austriackiej gospodarki to Niemcy, USA i Włochy, a w przypadku importu – Niemcy, Włochy i Szwajcaria.

Stolica: Wiedeń

Powierzchnia: 83 879 km²

Ludność państwa: 8 576 261 (2015 r.)

Odsetek ludności UE: 1,7 % (2015 r.)

Produkt krajowy brutto (PKB): 337,162 miliardów EUR (2015 r.)

Język urzędowy: niemiecki

Ustrój polityczny: republika federalna

W UE od: 1 stycznia 1995 r.

Liczba posłów w Parlamencie Europejskim: 18

Waluta: Euro. Członek strefy euro od 1 stycznia 1999 r.

Czy należy do strefy Schengen?: Tak. Austria jest członkiem strefy od 1 grudnia 2007 r.

Przewodnictwo w Radzie: Austria dwukrotnie sprawowała rotacyjne przewodnictwo w Radzie UE w 1998 r. i w 2006 r. Jej kolejna prezydencja przypada w 2018 r.

Austria – informacje praktyczne:

Źródło: https://europa.eu - Unia Europejska 

Podejmowanie pracy:

1 maja 2011 r. przestał obowiązywać okres przejściowy, ograniczający dostęp do austriackiego rynku. Można podjąć pracę w Austrii bez ubiegania się o pozwolenie na pracę. Istnieją określone przepisy austriackie, które określają krok po kroku jak poruszać się po austriackim rynku pracy w celu znalezienia zatrudnienia.

Od 1 maja 2011 r. wprowadzona została ustawa o zwalczaniu dumpingu płacowego i socjalnego w Austrii. Przepisy nowej ustawy informują o obowiązku wyrównania poziomu wynagrodzeń dla pracowników nowych państw członkowskich UE ze stawkami wypłacanymi pracownikom na austriackim rynku pracy. Dotyczy to również delegowania pracowników przez zagranicznych pracodawców w celu wykonywania usług w Austrii.

Po przyjeździe do Austrii należy pamiętać, że w celu pobierania w Austrii świadczeń należnych z kraju pochodzenia (np. zasiłek dla bezrobotnych) konieczne jest osobiste udanie się do jednej z siedzib urzędu pracy (AMS) i zarejestrowanie się w nim.

Warunki pracy:

Prawo pracy zawiera prawa i obowiązki pracobiorców. Należą do tego m.in. następujące przepisy i uregulowania prawne: dot. pracownika umysłowego, fizycznego, kodeksu pracy, dot. pracowników zatrudnianych, ochrony miejsca pracy, zatrudniania obcokrajowców, wynagrodzeń, równouprawnienia, ochrony macierzyńskiej, urlopu, czasu pracy. Przepisy prawa pracy zawarte są na stronach:

Rodzaje umów o pracę
Umowę o pracę można zawrzeć: na okres próbny (zazwyczaj 1 miesiąc), na czas określony lub na czas nieokreślony. Prawo pracy wyróżnia: umowy o pracę (Arbeitsvertrag – zawierane między pracownikiem i pracodawcą), umowy między usługodawcą i usługobiorcą (tzw. Dienstvertrag - umowa zlecenie) i umowy dla przedstawicieli "wolnych" zawodów tzw. umowę o dzieło – Werkvertrag. W Austrii tak samo jak w Polsce, umowa na czas określony zawarta po raz trzeci, staje się automatycznie umową na czas nieokreślony.
Jeśli umowa nie została zawarta w formie ustnej, to w momencie rozpoczęcia pracy pracodawca jest zobowiązany niezwłocznie do wręczenia pracownikowi spisanych na piśmie jego praw i obowiązków, okresu wykonywania pracy, wysokości zapłaty itd. Dokument ten nosi nazwę Dienstzettel (karta pracy). Jest on wolny od opłat i służy jako dowód, potwierdzający zawartą wcześniej umowę. W umowie o pracę bądź alternatywnie w dokumencie Dienstzettel zapisane są wszystkie prawa i obowiązki pracobiorcy i pracodawcy.

Czas pracy
Czas pracy zgodnie z prawem wynosi 8 godzin dziennie (czas pracy liczony w sekwencji 24 godzinnej) i 40 godzin tygodniowo (czas pracy liczony w sekwencji od poniedziałku do niedzieli). Umowy zbiorowe obowiązujące w wielu branżach spowodowały jeszcze skrócenie tygodnia pracy (do 38,5 godziny) oraz zapewniły rekompensatę za pracę w nadgodzinach w postaci pieniężnej w wysokości co najmniej 50 % lub niepieniężnej w postaci wolnego dnia.

Urlop wypoczynkowy
Pracownik zatrudniony w ramach umowy ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 5 tygodni w roku, czyli 25 dni pracujących (przy 5 dniowym tygodniu pracy) lub 30 dni roboczych licząc z sobotami (przy 6 dniowym tygodniu pracy). Taki wymiar urlopu obowiązuje także osoby zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu pracy. Wymiar urlopu jest większy dla osób pracujących powyżej 25 lat i wynosi 6 tygodni tj. odpowiednio 30 i 36 dni. Częściowego prawa do urlopu nabywa się w pierwszych 6 miesiącach pierwszego roku pracy.

Wynagrodzenie za pracę
Wysokość wynagrodzenia jest uzależniona od wielu czynników: zapisów prawnych, umów i układów zbiorowych (m.in. ze związkami zawodowymi), regulaminów wewnątrzzakładowych, oraz uwarunkowań indywidualnych. Przeciętne wynagrodzenie brutto wynosi średnio ok. 30 000 euro rocznie, mężczyźni zarabiają średnio 36 470 euro, a kobiety – 24 542 euro. Najwyższe wynagrodzenia są w Wiedniu, natomiast najniższe odnotowuje się w Tyrolu.

Źródło: www.eures.praca.gov.pl
Strony z ofertami pracy w Austrii: 
 
 
Facebook Twitter