Praca w Słowenii

01.10.2019
PolskaPraca.pl

Ogólne informacje o Słowenii:

Położona w południowej części Europy Środkowej Słowenia graniczy od zachodu z Włochami, z Austrią od północy, z Chorwacją na południu i południowym wschodzie oraz z Węgrami na północnym wschodzie. Na północy kraju dominują Alpy, natomiast w południowo-zachodniej części rozciąga się płaskowyż Kras – region pełen wapiennych jaskiń i jarów. Słoweńskie wybrzeże Morza Adriatyckiego rozciąga się na długości 43 km między Włochami a Chorwacją.

Do najważniejszych sektorów słoweńskiej gospodarki w 2015 r. należały: przemysł (28,1 %), handel hurtowy i detaliczny, transport, usługi związane z zakwaterowaniem i usługi gastronomiczne (20,3 %) oraz działalność związana z administracją publiczną, obronnością, edukacją, ochroną zdrowia i pracą społeczną (16,5 %).

Główne rynki eksportowe i importowe dla gospodarki słoweńskiej to Niemcy, Włochy i Austria.

Stolica: Lublana

Powierzchnia: 20 273 km2

Ludność państwa: 2 062 874 (2015 r.)

Odsetek ludności UE: 0,4 % (2015 r.)

Produkt krajowy brutto (PKB): 38,543 miliardów EUR (2015 r.)

Język urzędowy: słoweński

Ustrój polityczny: republika parlamentarna

W UE od: 1 maja 2004 r.

Liczba posłów w Parlamencie Europejskim: 8

Waluta: Euro. Członek strefy euro od 1 stycznia 2007 r.

Czy należy do strefy Schengen? Tak. Słowenia jest członkiem strefy od 21 grudnia 2007 r.

Przewodnictwo w Radzie: Słowenia sprawowała rotacyjne przewodnictwo w Radzie UE raz – w 2008 r.

Źródło: https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/slovenia_pl

Podejmowanie pracy w Słowenii:

W Republice Słowenii nie stosuje się żadnych ograniczeń w dostępie do rynku pracy wobec obywateli Polski. Oznacza to, że mogą oni ubiegać się o pracę na tych samych zasadach, co obywatele Słowenii.
Od dnia 1 maja 2004 roku pobyt obywateli polskich w nowych krajach UE, który nie przekracza 90 dni, nie wymaga legalizacji. W przypadku pobytu dłuższego niż 3 miesiące należy wystąpić z wnioskiem o pozwolenie na pobyt do właściwego ze względu na miejsce pobytu urzędu, będącego odpowiednikiem urzędu wojewódzkiego. W urzędzie należy przedstawić m. in. dowód tożsamości, dowód ubezpieczenia zdrowotnego, fotografie, a także – w przypadku nie podjęcia pracy - oświadczenie o posiadaniu wystarczających środków finansowych.
Formy spółek, które przewiduje prawo słoweńskie: osoba fizyczna prowadząca własną działalność gospodarczą, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, publiczna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka europejska, spółka cywilna i spółka komandytowa.

Poszukiwanie pracy w Słowenii:

Urząd ds. Zatrudnienia realizuje programy aktywnej polityki zatrudnienia oraz pomaga bezrobotnym w poszukiwaniu odpowiedniej pracy. Każde miejsce pracy podlega zgłoszeniu do Urzędu, który informacje umieszcza na swojej tablicy ogłoszeń oraz - na wniosek zainteresowanych - na swojej stronie internetowej, a także w największych dziennikach w specjalnych dodatkach (DELO, DNEVNIK, VECER, Slovenija, Primorske novice, Gorenjski glas, Dolenjski glas):

Poza tym Urząd ds. Zatrudnienia umożliwia przesłanie drogą elektroniczną CV (wypełnienie formularza on-line) do swojej bazy dostępnej dla potencjalnych pracodawców.

Niepubliczne agencje zatrudnienia muszą posiadać certyfikat wydawany przez Ministerstwo Pracy, Rodziny, Spraw Społecznych i Równych Szans. Agencje zatrudnienia działające na terenie Słowenii nie mają prawa pobierać jakichkolwiek opłat za pośrednictwo od osób poszukujących pracy. Listę certyfikowanych agencji zatrudnienia Ministerstwo publikuje na swojej stronie internetowej w formie pliku.

Warunki pracy w Słowenii:

Kwestie umów o pracę i stosunku pracy reguluje ustawa o Ustawa o stosunku pracy (Zakon o delovnih razmerjih). Umowa o pracę jest obowiązkowa i musi zostać zawarta w formie pisemnej. Pracownik może zostać zatrudniony na czas określony lub nieokreślony, w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin. Okres próbny - jeżeli takowy jest przewidywany - musi zostać określony w umowie. Pracodawca ma obowiązek zgłoszenia pracownika do systemu ubezpieczeń (zdrowotne, emerytalne, inwalidzkie).
Pracodawca ma obowiązek zgłoszenia faktu zatrudnienia pracownika oraz zgłoszenia go do ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego oraz ubezpieczenia od bezrobocia w ciągu 8 dni od podjęcia przez niego zatrudnienia. Pracodawca musi także przedstawić pracownikowi kserokopię tego zgłoszenia. Prawodawstwo słoweńskie przewiduje także inne rodzaje zatrudnienia – umowy cywilnoprawne.

Czas pracy
Czas pracy przy zatrudnieniu na pełny etat wynosi maksymalnie 40 godzin tygodniowo (min. 36) włącznie, w większości przedsiębiorstw, z półgodzinną płatną przerwą na posiłek w ciągu dnia. Godziny pracy mogą być maksymalnie zwiększone o 8 godzin tygodniowo, 20 godzin w miesiącu i 170 godzin podczas roku. Liczba godzin nadliczbowych może być większa (maks. 230 godzin w roku) w niektórych sektorach (np. opieka zdrowotna), za zgodą pracownika. Musi to być jednak dopuszczone w układzie zbiorowym dla danego sektora lub zawodu.

Urlop wypoczynkowy
Pracownicy mają prawo do urlopu, w wymiarze przynajmniej 4 tygodni po przepracowaniu roku niezależnie od wymiaru czasu pracy. Dalsze kryteria są wyszczególnione w układach zbiorowych i wewnętrznych regulacjach przedsiębiorstwa. Pracownicy, których stanowisko pracy jest szczególnie wymagające lub którzy przekroczyli wiek 50 lat, mają prawo do dłuższych urlopów. Prawo do urlopu wypoczynkowego, wraz z prawem do dodatku wypoczynkowego (w wysokości co najmniej minimalnej pensji krajowej) nabywa się po 6 miesiącach nieprzerwanego zatrudnienia.

Wynagrodzenie za pracę
Minimalną płacę określa układ zbiorowy zgodnie z kwalifikacjami pracownika. Rząd corocznie określa wysokość płacy minimalnej. Aktualnie jest to 791 Euro brutto lub 561,46 netto. Średnie wynagrodzenie w Słowenii w 2015 r. wyniosło 1550 Euro brutto.
Pracownicy mają także prawo do zapłaty za uczestnictwo w programach edukacyjnych lub kursach, które służą przedsiębiorstwu, wynagrodzenia w czasie trwania urlopu, w przypadku choroby, podczas urlopów macierzyńskich i wychowawczych (zarówno kobiety jak i mężczyźni - na okres jednego roku) i w przypadku spraw osobistych (np. małżeństwo, śmierć w rodzinie itp.).

Źródło: https://eures.praca.gov.pl


Strony z Ofertami Pracy w Słowenii: 
 
 
Facebook Twitter