Rynek Pracy

Praca na Łotwie
Obywatele polscy nie potrzebują zezwoleń na pracę na Łotwie. Nie ma obowiązku meldunkowego przy pobytach turystycznych do 90 dni.
Praca na Litwie
Obywatele polscy i ich rodziny zamierzający podjąć zatrudnienie na Litwie nie potrzebują pozwolenia na pracę. Podlegają na rynku pracy tym samym zasadom, co obywatele Litwy.
Praca na Cyprze
Obywatele polscy mogą być zatrudniani na Cyprze na ogólnych zasadach, obowiązujących także Cypryjczyków tj. bez żadnych ograniczeń (oczywiście z uwzględnieniem ogólnie obowiązujących w ramach UE zasad), limitów i przepisów dyskryminujących.
Praca w Słowenii
W Republice Słowenii nie stosuje się żadnych ograniczeń w dostępie do rynku pracy wobec obywateli Polski. Oznacza to, że mogą oni ubiegać się o pracę na tych samych zasadach, co obywatele Słowenii.
Praca w Rumunii
Obywatele polscy traktowani są obecnie na zasadach identycznych jak obywatele Rumuni, mogą podejmować każdy legalny rodzaj pracy.
Praca w Szwecji
Szwecja nie wprowadziła ograniczeń w dostępie do rynku pracy dla obywateli nowych krajów członkowskich. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi każdy obywatel polski ma prawo pobytu w Szwecji w związku z podjęciem pracy lub studiów.
Praca we Francji
Zasada swobodnego przepływu osób oznacza, że wjazdu można odmówić tylko w przypadku, kiedy zagraża to bezpieczeństwu wewnętrznemu państwa (np. terroryzm) lub narusza podstawowe zasady współżycia społecznego.
Praca w Portugalii
Obywatele polscy nie muszą ubiegać się o zezwolenie na pracę, aby podjąć legalne zatrudnienie w Portugalii. Mają te same prawa, co pracownicy portugalscy, dotyczy to przywilejów związanych z warunkami pracy, płacy i ubezpieczeń społecznych.
Podstawowe zasady pracy z domu
Istnieje wiele powodów, dla których ludzie rozważają pracę w domu. W niektórych przypadkach ludzie na emeryturze potrzebują dodatkowego dochodu. W innych przypadkach mama pozostająca w domu może potrzebować pieniędzy na uzupełnienie dochodów rodziny.
Praca w Hiszpanii
W kwestiach zatrudnienia, świadczeń socjalnych i podatków Polacy mają takie same prawa jak Hiszpanie. Otwarcie granic jest równoznaczne z nieograniczoną możliwością podjęcia legalnej pracy bez zezwoleń na pracę.
Praca w Holandii
Bardzo ważną rolę na holenderskim rynku pracy odgrywa Internet. Wiele firm zachęca kandydatów do aplikowania on-line na stronach internetowych firm. Istnieje też wiele baz CV, w których kandydaci mogą zarejestrować swój życiorys zawodowy.
Praca w Irlandii
Aby pracować w Irlandii, będziesz musiał posiadać irlandzki numer ubezpieczenia społecznego (PPS - Personal Public Service Number). Chcąc go otrzymać, musisz udać się miejscowego Wydziału Spraw Społecznych i Rodziny.
Praca w Luksemburgu
Obywatele Europejskiego Obszaru Gospodarczego mają wolny dostęp do rządowych służb zatrudnienia w Luksemburgu. Równoznaczny z polskim powiatowym urzędem pracy jest ‘l’Administration de l’Emoloi’.
Praca w Niemczech
Nie ma żadnych pozwoleń na wykonywanie pracy. Polacy mają takie same prawa i obowiązki jak pozostali pracownicy, a pracodawca nie może ich dyskryminować ze względu na narodowość.
Praca w Grecji
Nie ma ograniczeń w dostępie do greckiego rynku pracy dla obywateli Polski. Każdy Polak, chcący podjąć zatrudnienie w Grecji może podpisać umowę o pracę.
Praca w Finlandii
Obywatele Polski nie potrzebują pozwolenia na pobyt lub pozwolenia na pracę. Jeżeli obywatel Polski ma zamiar zostać w Finlandii dłużej niż 3 miesiące ma obowiązek rejestracji pobytu w najbliższym komisariacie policji (zarejestrowanie kosztuje 50 €).
Praca w Estonii
Estonia nie stosuje żadnych ograniczeń w stosunku do obywateli Państw Członkowskich Unii Europejskiej (UE) w kwestii osiedlania się lub podjęcia pracy na swoim terytorium.
Praca w Danii
Każda osoba podejmująca pracę w Danii, ma prawo legalnie pracować i mieszkać na terenie Danii bez konieczności ubiegania się o pozwolenie na pracę i pobyt.
Praca w Czechach
Usługi publicznych służb zatrudnienia oferowane są bezpłatnie i obejmują szerokie spektrum, począwszy od wyboru zawodu, poprzez przekwalifikowanie, oferty pracy po doradztwo zawodowe.
Praca w Chorwacji
1 lipca 2013 r. wszedł w życie rozdział X Ustawy o Cudzoziemcach (Narodnenovine nr 130/11 i 74/13). Obywatele RP i członkowie ich rodzin mają prawo przebywać i pracować w Chorwacji bez pozwolenia na pobyt i pracę przez okres do 90 dni.
Praca w Bułgarii
W Bułgarii Krajowa Agencja Zatrudnienia jest odpowiedzialna za wdrażanie polityki rządu dotyczącej promocji zatrudnienia. Krajowa Agencja Zatrudnienia składa się z 105 lokalnych urzędów pracy.
Praca w Belgii
Obywatele UE i EFTA mogą podejmować pracę na terenie Belgii bez konieczności ubiegania się o pozwolenie na pracę. Ustawodawstwo belgijskie rozróżnia następujące rodzaje działalności gospodarczej: handlową, rzemieślniczą i przemysłową.
Praca w Austrii
W Austrii Można podjąć pracę bez ubiegania się o pozwolenie na pracę. Istnieją określone przepisy austriackie, które określają krok po kroku jak poruszać się po austriackim rynku pracy.